มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันศุกร์ ที่ 21 เม.ย.60 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล ได้มอบหมาย นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยโครงการเชิงประเด็น 1 โครงการ และโครงการเชิงพื้นที่ 6 โครงการ รวม 7 โครงการ เป็นเงิน 198,248 บาท แก่องค์กรการจัดสวัสดิการสังคมณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล