มอบเงินช่วยเหลือราษฎรจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/59 จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 43,000บาท

วันที่ 19 ม.ค.2560 สนง.พมจ.สตูล โดยนางอุไร อินทะเสโน ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มอบเงินช่วยเหลือราษฎรจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/59 จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 43,000บาท ดังนี้
1.เงินค่าเลี้ยงดูเด็ก จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 30,000บาท
2.เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 1ราย เป็นเงิน 5,000 บาท
3.เงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท