มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิ.ย.60 เวลา 11.00 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล จำนวน 10 รายเป็นเงิน 240,000 บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ และมอบเงินสนับสนุนโครงการให้แก่ชมรมผู้สูงอายุรักษ์สิ่งแวดล้อมสตูล เป็นเงิน 62,200 บาท เพื่อดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจในการเล่นกีฬาเปตองและวู๊ดบอล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,200 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล