มอบเกียรติบัตรยกย่องแม่ดีเด่น และสตรีไทยดีเด่น

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสตูล สนง.พมจ.สตูล ร่วมมอบเกียรติบัตรยกย่อง จำนวน 2 รายการ
ดังนี้

1.มอบเกียรติบัตรยกย่องแม่ดีเด่นจังหวัดสตูลจำนวน 2 ราย
ได้แก่ นางนพคุณ สมะบุพ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

เสนอชื่อโดย สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง

และนางอาภรณ์ สินดำ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

เสนอชื่อโดย ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมจังหวัดสตูล

2.มอบเกียรติบัตรยกย่องสตรีไทยดีเด่น จำนวน 2 ราย
ได้แก่ นางอาภา แก้วมี
เสนอชื่อโดย สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ

และนางพรลภัสส์ รุ่งเลื่อม
เสนอชื่อโดย สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

149637 149638 149639 149640 149641 149642 149643 149645 149646 149647 149648