มอบของขวัญ ในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2560

วันที่ 14 ก.พ. 2560 สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มอบของขวัญ ในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2560