จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ “รุ่นที่ 1” 

 

วันที่ 14 มกราคม 2563 สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ “รุ่นที่ 1”  ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายนิกร ตู้ดำ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.การบรรยาย เรื่อง บทบาทของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสตูล กับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการปฏิบัติงานเครือข่าย อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ
2. การบรรยาย เรื่อง สิทธิของคนพิการ
3.การบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4.การฝึกปฏิบัติช่วยเหลือคนพิการ 5 ฐาน ได้แก่ ฐานกาย ฐานตา ฐานการได้ยิน ฐานสติและการเรียนรู้ และฐานออทิสติก และ
5.การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านอบรมหลักสูตร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ “รุ่นที่ 1” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายด้านคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จำนวน 210 คน