พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มแก่ อพม.ดีเด่นพิเศษ และประกาศเกียรติคุณแก่ อพม.ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กรุงเทพ โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ และปีนี้ พมจ.สตูล ได้ส่งอพม.เพื่อเข้าโลรางวัลจำนวน 2 ท่านคือ นางรุวัยดา ลีลานนท์ ได้รับรางวัล อพม.ดีเด่นพิเศษ นางสาวมานิต บัวดวง ได้รับรางวัล อพม.ดีเด่น