พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคคล และองค์กรดีเด่น ที่ดำเนินงานสาธารณประโยชน์

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.สตูล จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคคล และองค์กรดีเด่น ที่ดำเนินงานสาธารณประโยชน์
ขอกราบขอบพระคุณท่าน #ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้
และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลค่ะ👏👏👏

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น สาขาการพัฒนาชุมชน (ภาคใต้) เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ นางรัชนี เด่นกาญจนศักดิ์ เสนอชื่อโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
รางวัลโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันแห่งครอบครัว ได้แก่ ❤️อันดับที่ 1 ครอบครัวนายพิชิต – นางรัตนา กุลโรจนสิริ เสนอชื่อโดยองค์การบริหารส่วนตำบลละงู
❤️รองอันดับ 1 ครอบครัวพล.ต.สมยศ – นางผกาพันธ์ สรรค์สวาสดิ์ เสนอชื่อโดยที่ทำการปกครองอำเภอละงู
❤️รองอันดับ 2 ครอบครัวนางนพคุณ สมะบุพ เสนอชื่อโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล
 รางวัลโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดสตูล
ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันแห่งครอบครัว ได้แก่ นางสาวนัฐฌา รูบามา กรรมการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังประจัน เสนอชื่อโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
 รางวัลเกียรติบัตรองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๒
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมพัฒนา ผู้รับรางวัล นายสุธา อินยอด ประธานกองทุนฯ  คลิกดูรูปภาพ