พิจารณาการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว


วันศุกร์ ที่ 9 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.สตูล โดยนายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ร่วมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 8 ครอบครัว เด็กจำนวน 17 คน และโครงการขอสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 จำนวน 2 โครงการ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ