พิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2560

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30น. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล

มีวัถุประสงค์เพื่อ พิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการ จำนวน 30 ราย และโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ