พัฒนาศักยภาพ อผส.และเจ้าหน้าที่ อปท. ในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีัพผู้สูงอายุ (ศผอส.)

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นางกฤติยา ปูรียา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) โดยเป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อผส.และเจ้าหน้าที่ อปท. ในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีัพผู้สูงอายุ (ศผอส.) ในจังหวัดสตูล ทุกอำเภอ จำนวน 7 แห่ง รวมผู้เข้าประชุม จำนวน 150 คน