พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 27 ธ.ค. 59 สนง.พมจ.สตูล ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.สตูล มีกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรสนง.พมจ.สตูล จำนวน 51 คน

โดยมีวิทยากร นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รก.พมจ.สตูล นายวิรัช ตั่นสกุล ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสตูล และนายอันซอรี ช่างเหล็ก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ มีเนื้อหา ดังนี้

1.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์กระทรวงพม. 2560-2564
2.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงพม.
3.แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการดำเนินงานของ สนง.พมจ.สตูล ในปีงบประมาณ 2559 และร่วมกันวางแผนเพื่อการพัฒนาระบบงาน สนง.พมจ.สตูล ในปีงบประมาณ 2560
4. สรุปผลการดำเนินโครงการ