พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต­ของทางราชการ พ.ศ. 2558

http://www.thailocalmeet.com