พมจ.สตูล ได้รับโล่รางวัลระดับดีเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

29 พ.ย.59 สนง.พมจ.สตูล โดยนางสาวหทัยรัตน์ เจษฎานนท์ ตำแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้ารับโล่รางวัลระดับดีเลิศ

โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล ให้มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

จากผวจ.สตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ณ ห้องประชุม
โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล ในวันประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

279863  279867 279873
279868 279869  279876 279878 279879 279880