ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุโครงการฝึกอบรมสุขภาพกายและจิตในผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ 9 พ.ค.60 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายนายธีรวัจน์ จุลนวล
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุในโครงการฝึกอบรมสุขภาพกายและจิตในผู้สูงอายุ ณ มัสยิดบ้านสะพานเคียนต.ควนโดนอ.ควนโดน จ.สตูล
มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวน 200 คน