พมจ.สตูลผลักดัน อพม.สตูล เปิดนปก.อพม.อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย

พมจ.สตูลผลักดัน อพม.สตูล เปิดหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (นปก.อพม.) อำเภอ

อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย

วันพุธที่ 26 ก.ค.60 เวลา 10.00 น. สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอเมืองสตูล และเครือข่ายภาคประชาชน จัดพิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีนายศักดา  วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

 

นายศักดา  วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เปิดเผยถึงรายละเอียดการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือเรียกโดยย่อ นปก.อพม.อำเภอเมือง ถือเป็นการตอบโจทย์ของกระทรวงพม. ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) เนื่องจากความโดดเด่นในการเปิดหน่วยปฏิบัติงาน ของ อพม. ในพื้นที่โดยใช้กลไก อพม. ซึ่งถือเป็นการดำเนินตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน โดยนปก.อพม.อำเภอ มีบทบาทหน้าที่ 7 ประการ คือ 1)การระดมทรัพยากร บุคลากร จิตอาสา การรับบริจาค การจัดหางบประมาณ 2)การบริการ การให้คำแนะนำ การรับแจ้งเรื่อง การประสาน ส่งต่อ การให้ความช่วยเหลือ 3)การเฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ค้ามนุษย์ ยาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ 4)ศูนย์บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 5)การจ้างงานและการสร้างรายได้ 6)การกระจายผลผลิต การตลาด บริหารจัดการ 7)การค้นหากลุ่มเป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการบริหาร นปก.อพม.อำเภอ เป็นกลไกในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนให้หน่วยดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ได้กล่าวว่า นปก.อพม.อำเภอเมืองสตูล ถือเป็นหน่วยปฏิบัติการที่เปิดอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากสนง.พมจ.สตูล ซึ่งได้ดูแลและพัฒนาศักยภาพ อพม.เพื่อให้เป็น สมาร์ทอพม. (SMARTอพม.) คือเป็น อพม.ที่มีคุณภาพมีกลยุทธ์ในการทำงาน (Strategy), มีคุณธรรม (Merit), มีความเท่าทันสถานการณ์ (Active) มีความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มเป้าหมาย (Relationship) และการทำงานเป็นทีมร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น (Team) ซึ่งหน่วยปฏิบัติการดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถของ อพม. ในการเป็นสมาร์ทอพม.ได้เป็นอย่างดี

นายสุวรรณ ช่วยนุกุล  นายอำเภอเมืองสตูล  กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่พม. เห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อำเภอ ซึ่ง อพม.ถือเป็นตัวแทนภาคประชาชนของกระทรวงพม. ที่จะเข้ามาให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในอำเภอเมืองสตูล ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวก และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางอำเภอจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องสถานที่ และการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของนปก.อพม.อำเภอ

สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิดหน่วยฯ ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล การจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายอาสาสมัคร และกิจกรรมการระดมทุนโดยการเลี้ยงน้ำชาเพื่อนำเงินรายได้ไปใช้ในกิจการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดสตูล