ฝ่ายบริหารทั่วไป


โทร 074 711375 แฟ็กซ์ 074 711375 ต่อ 20

1. งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปและงานประสานราชการ
2. งานการเงิน การบัญชีและ การงบประมาณ
3. งานการเจ้าหน้าที่และการพัฒนาบุคลากร
4. งานด้านกฎหมาย
5. งานการพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏับัติงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
**********************************************************************************
1.นาย นิกร ตู้ดำ                                   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
2.น.ส.วรรณิษา  สันตา                        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
3.น.ส.กัญญมน  ทรัพย์สินทวีกุล          นิติกร
4.น.ส.มารีย๊ะ    มะอาลา                      นักพัฒนาสังคม
5.น.ส.อรุณี  แกสมาน                          เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
6.น.ส.ฝาตีม๊ะ หมันเส็น                       ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
7.นายสุริเยศ    เทพจินดา                   พนักงานขับรถยนต์
8.นายวีระพันธ์ นิคร                              พนักงานขับรถยนต์
9.นายณัฐนันท์ ลารีนู                          พนักงานขับรถยนต์
10.นายอนันต์ พรรณราย                       พนักงานขับรถยนต์
11.นายธนัช  เส็นนิ่ง                             พนักงานขับรถยนต์
12.นายสิทธิชัย  คงชุม                          พนักงานขับรถยนต์
13.นางสาวจิดาภา  ทองแก้ว                พนักงานทำความสะอาด