ฝ่ายบริหารทั่วไป


โทร 074 711375 แฟ็กซ์ 074 711375 ต่อ 20

1. งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปและงานประสานราชการ
2. งานการเงิน การบัญชีและ การงบประมาณ
3. งานการเจ้าหน้าที่และการพัฒนาบุคลากร
4. งานด้านกฎหมาย
5. งานการพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏับัติงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
**********************************************************************************
1.น.ส.วรรณิษา  สันตา                       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
2.นายอาซิส    งะหลี                          พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
3.น.ส.กัญญมน  ทรัพย์สินทวีกุล          นิติกร
4.น.ส.วิลาวัลย์    ฤกษ์ชัย                  นักวิชาการเงินและบัญชี
5.น.ส.สุอาภรณ์    ศิริวัง                     พนักงานอำนวยการ
6.น.ส.มารีย๊ะ    มะอาลา                    ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
7.น.ส.อรุณี  แกสมาน                        เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
8.นายสุริเยศ    เทพจินดา                  พนักงานขับรถยนต์
9.นายวีระพันธ์ นิคร                         พนักงานขับรถยนต์
10.นายณัฐนันท์ ลารีนู                        พนักงานขับรถยนต์
11.นายอนันต์ พรรณราย                    พนักงานขับรถยนต์
12.นายธนัช  เส็นนิ่ง                          พนักงานขับรถยนต์
13.นายสิทธิชัย  คงชุม                      พนักงานขับรถยนต์
14.นางสาวจิดาภา  ทองแก้ว                พนักงานทำความสะอาด