ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอุไร 3930100990777   นางอุไร    อินทะเสโน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 074 711375 แฟ็กซ์ 074 711375 ต่อ 20

1. งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปและงานประสานราชการ
2. งานการเงิน การบัญชีและ การงบประมาณ
3. งานการเจ้าหน้าที่และการพัฒนาบุคลากร
4. งานด้านกฎหมาย
5. งานการพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏับัติงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
**********************************************************************************
1.นางอุไร   อินทะเสโน                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2.น.ส.วรรณิษา  สันตา                       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
3.นายอาซิส    งะหลี                          พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
4.น.ส.กัญญมน  ทรัพย์สินทวีกุล          นิติกร
5.น.ส.วิลาวัลย์    ฤกษ์ชัย                  นักวิชาการเงินและบัญชี
6.น.น.สุอาภรณ์    ศิริวัง                     พนักงานอำนวยการ
7.น.ส.มารีย๊ะ    มะอาลา                    ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
8.น.ส.อรุณี  แกสมาน                        เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ)
9.นายสุริเยศ    เทพจินดา                  พนักงานขับรถยนต์
10.นายศตบรรษ  บัวดาน                   พนักงานขับรถยนต์
11.นายโอภาส  โอสภาน                    พนักงานขับรถยนต์
12.นายยุทธการณ์  นวลศรี                 พนักงานขับรถยนต์
13.นายสุภัทรพงษ์  หอพิสุทธิสาร      พนักงานขับรถยนต์
14.นางสาวจิดาภา  ทองแก้ว              พนักงานทำความสะอาด