ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/2561

 

      

            

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/2561 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา  ศาลากลางจังหวัดสตูล