ผลการปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาฯ

ประจำเดือน ตุลาคม 2562          ผลการปฏิบัติงานเยียวยาฯ ต.ค.62
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  ผลการปฏิบัติงานเยียวยาฯ พ.ย.62
ประจำเดือน ธันวาคม 2562        ผลการปฏิบัติงานเยียวยาฯ ธ.ค.62
ประจำเดือน มกราคม 2563       ผลการปฏิบัติงานเยียวยาฯ ม.ค.63