ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ประจำปี 2560


วันศุกร์ ที่ 26 พ.ค. 60 เวลา13.30 น.นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูลและนายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คัดเลือกแม่ดีเด่น ได้แก่

ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร และประเภทแม่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสำหรับผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 คือ นางอาภรณ์ สินดำ
และนางกัลยกร เกตุสวัสดิ์ ที่ประชุมได้พิจารณาให้เป็นแม่ดีเด่นจังหวัดสตูล ประจำปี 2560