ปลัดพม.ประธานงานแถลงข่าวการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ของการเคหะแห่งชาติ

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.45 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ของการเคหะแห่งชาติ และพิธีการลงนามในสัญญาการจัดจำหน่าย ระหว่างการเคหะแห่งชาติและธนาคารออมสิน โดยมี นายเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ Mr. Hideaki Iwasaki Thailand Country Director, Asian Development Bank นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  เพิ่มเติม คลิก!!