ประวัติความเป็นมาเยียวยาฯ

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ “โครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาวิถีธรรมประจำอำเภอเพื่อประชาผาสุก” ผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยแบ่งเจ้าหน้าที่เยียวยาฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือประจำอำเภอทุกอำเภอ ดังนี้
1.อำเภอเมือง
2.อำเภอควนโดน
3.อำเภอท่าแพ
4.อำเภอละงู
5.อำเภอทุ่งหว้า
6.อำเภอควนกาหลง
7.อำเภอมะนัง

“เยียวยา” หมายถึง การบำบัดเพื่อบรรเทาทุกข์โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายผู้ได้รับ ผลกระทบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

“ผู้ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกายหรือจิตใจ การบังคับบุคคลให้สูญหาย รวมถึงทรัพย์สินจากการกระท ำของเจ้าหน้าที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

“ผู้ได้รับผลกระทบ” หมายความว่า ทายาทของผู้เสียหาย หรือบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการ กระท าของเจ้าหน้าที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

“ผู้ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถท างานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการแพทย์ กำหนด

“ทายาท” หมายความว่า ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” หมายความว่า การจับกุม คุมขัง ลักพา หรือกระท าการด้วยประการใดๆ ที่ มีลักษณะเป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายซึ่งมีมูลน่าเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลที่ได้รับค าสั่งไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยปริยายจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะ ปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้นจนเป็นเหตุให้สิทธิตามก าหมายไม่ได้รับการคุ้มครอง

“จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัด สงขลา

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ