ประชุมเชิงปฏิบัติการ สมัชชาสตรี และครอบครัวจังหวัดสตูล ประจำปี 2560

วันที่ 26 ม.ค. 60 สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สมัชชาสตรี และครอบครัวจังหวัดสตูล ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีและครอบครัวได้ร่วมกัน
ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว และร่วมกันค้นหาแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สำคัญเร่งด่วน
อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านสตรีและครอบครัว

โดยนายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว รักษาราชแทน พมจ.สตูล
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ

โดยมีเครือข่ายสตรีและครอบครัว เข้าร่วม จำนวน 100 คน
มีประเด็นในการพูดคุย 4 ประเด็นหลัก คือ
ความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัว
การจัดสวัสดิการแก่สตรีและครอบครัว
สุขภาพของสตรีและครอบครัว
และการส่งเสริมการศึกษาและทักษะการใช้ชีวิต
แก่สตรีและสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย