ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ
เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ประเด็นการประชุม ประกอบด้วย
๑.การบรรยาย แนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๒.การแบ่งกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัด เพื่อจัดทำแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์