ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อประมวลผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 25- 27 ส.ค 59 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสมใจ โศภาวชิรพรพงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางนุชนาฎ เปลี่ยนศรี ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อประมวลผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
โดยมีสาระสำคัญ คือ
1.การชี้แจงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
2.การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ 2560
3.กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจราชการประจำปี 2559 ตามนโยบาย 8-5-11
5580 5581 5582 5583 5584 5585