ประชุมเชิงปฎิบัติการการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสตูล นำโดย นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว รักษาราชการ
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และนางสมใจ โศภาวชิรพรพงศ์
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการตรวจราชการ รอบที่ ๑
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา กรุงเทพฯ

มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และรายละเอียด
เครื่องมือการตรวจราชการตามนโยบาย ประจำปี ๒๕๖๐