ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย (Staff meeting) ครั้งที่ 8 /2560

วันอังคาร ที่ 20 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย (Staff meeting) ครั้งที่ 8 /2560 เพื่อปรึกษาหารือ เสนอปัญหา อุปสรรค ร่วมกันแก้ไข และสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล