ประชุมยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสตูล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ( แผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564)

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดประชุมยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสตูล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ( แผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564)

โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” และ
นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ด้านคนพิการจังหวัดสตูล”

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแล อาสามสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิ้น 70 คน ณ ห้องประชุมสตาร์รินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล