ประชุมบูรณาการแผนงานด้านสังคม ประจำปี 2560

วันที่ 5 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมบูรณาการแผนงานด้านสังคม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน พมจ.สตูล

โดยมีนายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รก.พมจ.สตูล เป็นประธาน

มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด, นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัด และศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัด จำนวน 30 คน

ประเด็นการประชุม
1. ทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560
2. การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย พม. 9-5-5
3. การบูรณาการแผนทางด้านสังคม
4. แผนการตรวจราชการ ปี 2560