ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 18 มกราคม 2560 สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
โดยมี นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน
สรุปประเด็นการประชุม

1.รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเดือนที่ผ่านมา ของคณะอนุกรรมการ ศป.คม.จังหวัดสตูล

2.แนวปฏิบัติการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3.การจัดทำแผนโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์