ประชุมคณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 16 ม.ค.60 สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพ
ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
มีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล
2. บทบาทภารกิจบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
3. แนวทางการดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
4. กรณีตัวอย่าง การคุ้มครองเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
5. พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559)
วาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการดำเนินงานของทีมสหวิชาชีพ ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
2. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยา
/นักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยมีนายสรเดช สุนทรารชุน รองผวจ.สตูล เป็นประธานอนุกรรมการ