ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 สนง.พมจ.สตูล โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางสาววัชรี ศิริ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นธานในการประชุม ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้คนพิการและผู้ดูคนพิการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 34 ราย เป็นเงิน 1,450,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเห็นชอบการปรับสภาพแวดล้มที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 10 ราย