ประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดสรรงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560

วันที่ 14 ก.พ. 60 สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล

โดยมี นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นประธานกรรมการฯ ในการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ
ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน 7 อำเภอ และ จนท.งานด้านเด็กและเยาวชน สนง.พมจ.สตูล

ทั้งนี้ก็เพื่อพิจารณาโครงการสภาเด็กและเยาวชน และอนุมัติสนับสนุนงบประมาณฯ ให้แก่สภาเด็กและเยาวชน ตามขั้นตอนต่อไป