ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2563

เวลา 13.30 น.นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2563 จำนวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 365,380 บาท