ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนพฤศจิกายน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม.   และรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม.