ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์


ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม. และรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม.