ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนกรกฎาคม


 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561                ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม.   และรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม.