ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)


วันที่ 26 เม.ย.60 เวลา 14.30 น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2560ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล