ประชาสัมพันธ์งานกิจการผู้สูงอายุ

วันพุธ ที่ 14 มิ.ย.60 เวลา 08.30 น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล คลื่นความถี่ 95.50 MHz ณ สวท.สตูลการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุภายใต้ภารกิจงานของ สนง.พมจ.สตูล เรื่องสถานการณ์สูงวัยของประชากรจังหวัดสตูลและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)