จดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2559

 

ด้วยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 ตามมาตรา 8 (1) กำหนดให้สำนักงานเปิดรับการจดแจ้งการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคม ตามมาตรา 7 (2) ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานกำหนด

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรฯ เพื่อยื่นการจดแจ้งองค์กรกับสำนักงานฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์ www.pdc.go.th หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์กับ นางสาวสุนิสา ลัดดาอาชชวะ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 141 9720

download

ราชกิจจานุเบกษาการจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม

หลักเกณฑ์และวิธีการจดแจ้ง

แบบคำขอจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม_แบบสพม_1

images (1)