ประชาสัมพันธ์ ลดความรุนแรง ในครอบครัว สังคม และความขัดแย้งในบ้านเมือง

ขอให้ทุกคนร่วมแสดงพลังและช่วยกันลด ความรุนแรง ในครอบครัว สังคม และความขัดแย้งในบ้านเมือง