ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนิติกร
คลิก ประกาศรายชื่อ