ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งนิติกร
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2