ประกาศขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ

ประกาศขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบฟอร์มการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
ประเด็นปัญหาทางสังคมจังหวัดสตูล ปี 62
ประกาศคณะกรรมการ
หนังสือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปี 2563
-ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปี 2563
-ประเภทองค์การสวัสดิการสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก