ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1cmwGM6apyf2BBjKyClmb7GWrajHwMuOJ/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>