บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการ

วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 สนง.พมจ.สตูลมอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ องสารา
นักพัฒนาสังคม และนางสาวนริศราส์ แออุดม นักพัฒนาสังคม ร่วมตรวจสถานประกอบการ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
ณ เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ผลจากการร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ พื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จำนวน 15 แห่ง พบแรงงานทั้งหมด จำนวน 309 คน แยกเป็น แรงงานสัญชาติไทย จำนวน 243 คน แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 64 คน และแรงงานสัญชาติอิตาลี จำนวน 2 คน ไม่พบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์แต่อย่างใด