นโยบายและแผน
แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
    อินโฟ แผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560

      อินโฟ แผนปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2560

     อินโฟ แผนปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2560

 

——————————-

นโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560 ( 9-5-5 )
1.แผนปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560    
2.พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
3.แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
4.นโยบาย/แผนเด็ก
5.แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

********************

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

********************

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559

********************

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดทำแผนปฏิบัติราชการตามนโยบาย รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนโยบายของจังหวัดสตูล ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น ๒๘,๔๘๕,๗๗๘ บาท (เป็นเงินงบประมาณ ๑๗,๕๔๘,๗๗๘ บาท เงินกองทุน ๑๑,๒๓๐,๘๐๒.๑๐ บาท) บริหารจัดการเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามนโยบายส่วนกลาง และในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๕๘๕ ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

งบประมาณจากกระทรวง

 ส่วนราชการ

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร (บาท)

จำนวนแผนงาน
โครงการ / กิจกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๕,๕๐๑,๕๖๔

๕๓

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๓,๑๔๘,๔๓๙

๑๗

สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็กและเยาวชน
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
(กรมกิจการผู้สูงอายุ)

๓,๖๘๓,๑๐๐

๕๔

สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน)

๓,๐๒๕,๗๒๗

๖๘

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

๕๔๗,๔๔๘

๒๓

งบประมาณจากเงินกันเหลื่อมปี

๑,๖๔๒,๕๐๐

รวมทั้งสิ้น

๑๗,๕๔๘,๗๗๘

๒๑๕

 ———————————-

งบประมาณกองทุน

ชื่อกองทุน

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร(บาท)

จำนวนแผนงาน
โครงการ / กิจกรรม

กองทุนผู้สูงอายุ

๒,๘๕๒,๕๔๒.๑๐

เงินกู้ ๘๐ ราย

กองทุน กสจ.

๑,๒๑๖,๙๕๐

๑๔ โครงการ

กองทุนคุ้มครองเด็ก

๖๕๐,๐๐๐

๔ โครงการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

๕,๖๘๘,๗๑๐

เงินกู้ ๑๓๓ ราย
เป็นเงิน ๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท
๙ โครงการ

กองทุนป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์

๘๒๒,๖๐๐

๒ โครงการ

รวมทั้งสิ้น

๑๑,๒๓๐,๘๐๒.๑๐

๓๗๐

 ———————————-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ในส่วนของงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล
สามารถเบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ ๑๐๐  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว           ๑๗,๕๔๘,๗๗๘ บาท

งบดำเนินงาน                              ๗,๑๗๘,๗๑๘ บาท

งบเงินอุดหนุน                              ๕,๘๕๕,๘๖๗ บาท

งบลงทุน                                   –

อื่น ๆ (ระบุ) ๑.งบบุคลากร             ๒,๘๒๑,๖๙๓ บาท

                ๒.งบเงินกัน ปี ๒๕๕๗  ๑,๖๔๒,๕๐๐ บาท

                ๓. งบรายจ่ายอื่น               ๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ผลการเบิกจ่าย

™ ไตรมาส ๑  จำนวน ….๓,๒๑๑,๒๔๗.๕๓…. บาท

       คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ๓๑.๕๐%

       (เป้าหมายที่กำหนด….๓๒……%)

™ ไตรมาส ๒  จำนวน…๙,๖๒๖,๘๔๙.๙๔… บาท

       คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร…๗๗.๓๑%..

       (เป้าหมายที่กำหนด…๕๕……. %)

™ ไตรมาส ๓  จำนวน  ๑๑,๙๗๐,๙๗๖.๘๒ บาท

       คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ๘๔.๓๔%

       (เป้าหมายที่กำหนด ๗๖ %)

™ ไตรมาส ๔  จำนวน ๑๗,๕๔๘,๗๗๖.๑๐ บาท

       คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐%

      (เป้าหมายที่กำหนด…๙๖ %)

——————–

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (๗๔๙)

นโยบายเร่งด่วน (๗)
๑. ประเด็นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๒. ประเด็นด้านการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๓. ประเด็นด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
๔. ประเด็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
๔.๒ การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ
๕. ประเด็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มชาติพันธุ์
๖. ประเด็นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อย
๖.๑ โครงการที่อยู่อาศัยบ้านมั่งคง
๖.๒ โครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
๗. ประเด็นด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นโยบายเร่งด่วนบรรลุตามภารกิจ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ ได้จำนวน ๕๘๕ โครงการ/ กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๕,๑๐๐ คน
งบประมาณที่ใช้ ๒๘,๔๘๕,๑๙๐.๑๐ บาท

นโยบายการปฏิรูปและพัฒนา (๔)

๑) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร มีการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงานใหม่ภายในองค์กร จาก ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่ม เป็น ๑ ฝ่าย ๒ กลุ่ม ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย

(๑.๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป  ทำหน้าที่ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ยานพาหนะ บุคลากร สารบรรณ ธุรการ

(๑.๒) กลุ่มนโยบายและวิชาการ  ทำหน้าที่ งานวิเคราะห์สถานการณ์ งานเฝ้าระวังทางสังคม งานศูนย์ข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ งานวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัด งานแผนงาน/โครงการ และงานวิชาการต่างๆ

(๑.๓) กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำหน้าที่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต่างๆ งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกิจการสตรี ครอบครัวและเครือข่าย งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งานกิจการผู้สูงอายุ งานตามนโยบายและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และโครงการพิเศษอื่นๆ

๒) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร โดยมีรูปแบบกิจกรรม การประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร  การเพิ่มคุณค่าในงาน  การมอบหมายโครงการ การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การเป็นวิทยากรต่างๆ โดยทุกกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานฯ รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ ๒๒ กิจกรรม

๓) การพัฒนากฎหมายด้านสังคม การระดมความคิดเห็นแบบบูรณาการด้านกฎหมาย  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัยการ อบจ. พมจ. ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พรบ.คุ้มครองเด็ก) จัดทำรายงานสรุปกฎหมายในภารกิจของกระทรวง จำนวน ๒๒ ฉบับ เพื่อฝึกความรับผิดชอบและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอันจะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติและมีประสิทธิภาพ นำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบคนละ ๑ พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่สนใจคนละ ๑ ฉบับ โดยการนำเสนอด้วยวาจา  หรือสื่อมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและเป็นการเรียนรู้กฎหมายอื่น ๆ ในสำนักงานฯ เพื่อสามารถปฏิบัติงานแทนบุคลากรกลุ่มงานอื่น   หากผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะและฝึกความสามารถในการทำสื่อมัลติมีเดียอีกด้วย การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ เพื่อประเมินผล จำนวน ๒ รอบ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถจัดสรรเวลาที่สะดวกในการเข้าร่วม โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จำนวน ๕๓ คน และกำหนดเกณฑ์การประเมินคือ ร้อยละ ๘๐ ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ร้อยละ ๙๖.๒๓ ของกลุ่มเป้าหมาย

๔) การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการ (ศปก.) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน  การปฎิบัติงานตามภารกิจนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบริหารจัดการ ระบบงาน ข้อมูลข่าวสาร และหารือวาระเร่งด่วน การพัฒนาระบบงาน ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุม War Room ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๒๕ ครั้ง ประเด็นหลัก อาทิ การวางแผนการดำเนินงานในการดูแลคุ้มครอง  ทางสังคมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสตูล  การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ๗๔๙ การซักซ้อมป้องกันภัยพิบัติ การติดตามเรื่องการตรวจมาตรฐานองค์กร การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน เป็นต้น

นโยบายตามพันธกิจ ประกอบด้วยภารกิจ ๙ ด้าน

๑)  ด้านเด็กและเยาวชน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๖๖๔ คน  งบประมาณ ๑,๖๑๔,๖๖๕ บาท
๒) ด้านสตรี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓,๙๖๐ คน  งบประมาณ ๑,๓๙๙,๙๒๕ บาท
๓) ด้านคนพิการ  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘,๓๔๓ คน  งบประมาณ ๕,๓๖๔,๓๐๗ บาท
๔) ด้านผู้สูงอายุ   จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๙๒๙ คน  งบประมาณ ๓,๔๕๓,๑๐ บาท
๕) ด้านครอบครัว  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓,๗๘๖ คน  งบประมาณ ๑,๖๑๘,๐๔๗บาท
๖) โครงการพิเศษ  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน  งบประมาณ ไม่มี
๗) ด้านการพัฒนาพื้นที่ (ไม่มี)
๘) ด้านการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๖๐ คน งบประมาณ  ๑,๔๔๑,๗๘๑บาท
๙) ด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗๑๒ คน  งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๙,๒๕๔ คน งบประมาณที่ใช้ ๑๕,๒๔๕,๘๒๕ บาท

——————————-

 ผลการปฏิบัติราชการตามวาระจังหวัดสตูล

นโยบายจังหวัดสตูล ๒๑ วาระจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล รับผิดชอบ วาระการพัฒนาสังคม การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา สตรี และคนยากจน ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ทำ MOU กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  โดยขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑) จัดตั้งคณะทำงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดตามประเด็นที่หน่วยงานรับผิดชอบ
๒) มีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงหรือนำเสนอต่อที่ประชุมกรมการจังหวัด
๓) มีแผนงาน/โครงการ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัด ตามประเด็นที่หน่วยงานรับผิดชอบมีผู้รับผิดชอบ และมีงบประมาณรองรับอย่างชัดเจน
๔) มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดและรายผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
(๕) มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมีผลการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับรางวัล หรือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม

ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

๑) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้กำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับการบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๒) เป้าหมาย จำนวน ๘,๓๐๐ คน ได้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา สตรี และคนยากจน สามารถจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือสงเคราะห์ การส่งเสริมอาชีพ เงินทุนประกอบอาชีพ การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การให้คำแนะนำปรึกษา การส่งต่อเพื่อรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาและฟื้นฟูเพื่อให้พ้นจากสภาพความเดือดร้อนด้วยความเป็นธรรม
๓) ผลการดำเนินงาน สามารถช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓,๖๔๗ ราย แยกเป็น ผู้ด้อยโอกาสจำนวน ๔๑๕ ราย คนพิการ จำนวน ๒,๙๙๒ ราย คนชรา จำนวน ๑,๔๓๔ ราย สตรี จำนวน ๒,๕๐๗ ราย และคนยากจน จำนวน ๖,๓๑๔ ราย
๔) สรุปสามารถดำเนินการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด คือดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๖๔.๔๒
๕) การถอดบทเรียนประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน จากการตรวจติดตามมีข้อสังเกตประกอบด้วยการตั้งคณะทำงาน ควรมีองค์ประกอบของหน่วยงานนอกกระทรวง พม.  การจัดบริการนับรวมของหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย เดิมนับแต่ที่หน่วยงาน กระทรวง พม.ดำเนินการเท่านั้น  การวางระบบรายงานต้องมีความชัดเจนและการขอความร่วมมือรายงานควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร

——————————-

 ผลการดำเนินงานด้านเด็ก

๑) จังหวัดสตูล มีเด็กและเยาวชน จำนวน ๘๙,๙๑๕ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้รับงบประมาณ ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน  จำนวน ๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๘ โครงการ

๒) รูปแบบและกลไกลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน  อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐  ผ่านคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่กฎหมายกำหนด โดยมีการประชุมปรึกษาหารือ การวางแผนการดำเนินงานร่วมกันทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ในรายกรณีที่มีความสลับซับซ้อน จะดำเนินการผ่านคณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพ ซึ่งการดำเนินงานให้การสงเคราะห์  คุ้มครองสวัสดิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการทั้งในรูปแบบของในและนอกสถาบัน การให้ความช่วยเหลือ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ทั้งกรณีรายบุคคล การสนับสนุนโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว และเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยสนับสนุนงบประมาณให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ และสภาเด็กและเยาวชนตำบล ได้จัดทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และตอบโจทย์บริบทพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

๑)  จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด และคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจำนวน ๔ ครั้ง ครบตามที่ส่วนกลางส่งงบประมาณให้ดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน ๖๗ คน เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท การอนุมัติโครงการให้แก่หน่วยงานต่างๆ     ดำเนินกิจกรรมจำนวน ๔ โครงการ รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒) สงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว จำนวน ๓๐๐ คน เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓) ครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน ๓๖ ครอบครัว ๓๖ คน เป็นเงิน ๖๔๘,๐๐๐ บาท
๔) งานรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน ๑๗ ครอบครัว มีเด็กได้รับการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม ๑๙ คน
๕) งานครอบครัวอุปถัมภ์  จัดหาครอบครัวให้เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงสิบแปดปี ซึ่งเป็นเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง ตลอดจนเด็กที่ครอบครัวมีปัญหา ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ จำนวน ๓๖ ครอบครัว เป็นเงิน ๖๔๘,๐๐๐.-บาท
๖) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัดสตูล ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ แผน รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา จำนวน ๒ ครั้ง ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (กศน.) และกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร อพม. ศพค. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.
๗) การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผล การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เพื่อการติดตามผล การหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งผลการติดตามพบว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีระบบ ทั้งหลักคิด วิธีการทำงาน กระบวนการทำงาน ผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีเด่น โดยสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน มีข้อมูลเป็นฐานในการทำงาน มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานแวดล้อม และบุคคลแวดล้อมกระบวนงาน โดยเฉพาะความร่วมมือกับองค์กรทางด้านศาสนา องค์กรภาคเอกชน รวมทั้งมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางการทำงานในก้าวต่อไป เป็นต้น ทั้งนี้คณะอนุกรรมการได้เสนอให้มีการถอดบทเรียนจัดทำเป็นเอกสารเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป

——————————-

ผลการดำเนินงานด้านเยาวชน

๑. สภาเด็กและเยาวชน

๑) การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสตูล มีสภาเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คณะ ประกอบด้วย ระดับตำบล ๒๖ คณะ ระดับอำเภอ ๗ คณะ และระดับ จังหวัด ๑ คณะได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูลในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และจัดสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล เพื่อเป็นเวทีระดับความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงาน                    
๒) รางวัลที่ได้รับ
  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ได้รับรางวัลมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน ระดับ ๔ ดาว โดยผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ๔ ด้าน คือ ด้านการจัดองค์กร ด้านการบริหาร ด้านการดำเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วม
๓) ทิศทางการดำเนินงานในปี ๒๕๕๙  กำหนดส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสตูล สู่มาตรฐานระดับ ๕ ดาว  การส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจน ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ได้ผลเชิงป้องกัน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ระบาดในพื้นที่,  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับวิถีจังหวัดสตูล ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาขององค์กรยูเนสโก ให้จังหวัดสตูลเป็นอุทยาธรณีโลก รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับมาตรการ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่ประเทศไทยไปลงสัตยาบันไว้

——————————-

ผลการดำเนินงานด้านสตรี ครอบครัว และเครือข่าย

จังหวัดสตูล มีประชากรสตรี จำนวน ๑๐๒,๐๙๐ คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ที่มา : กรมการปกครอง) สถานการณ์สตรี พบว่าปัญหาด้านการมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และการขาดอาชีพของสตรี  และปัญหาสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงทั้งการล่วงละเมิดทางเพศและการทำร้ายร่ายกายและจิตใจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ และสนับสนุนในด้านการประกอบอาชีพผ่านกิจกรรมโครงการ ดังนี้

ด้านสตรีและครอบครัว

๑) โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดสตูล
เป็นการส่งเสริมให้สตรี  ได้จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาบทบาทของครอบครัว จำนวน ๙ โครงการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๔ โครงการ และด้านการดูแลสุขภาพ จำนวน ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ ในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดสตูล มีมติให้ นางรุวัยดา ลีลานนท์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมือง ได้รับการพิจารณาให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น” ของจังหวัดสตูล                              

๒) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่
จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายด้านการพัฒนาสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว มีศักยภาพ สามารถดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชน ในพื้นที่ ๗ อำเภอ จำนวน ๗ โครงการส่งผลให้เครือข่ายสตรีมีการพัฒนาศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับสตรีและครอบครัวในพื้นที่

ด้านเครือข่าย

๑) งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน ๔๑ ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการรวมตัวของคนในชุมชนที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน อาสาสมัครมาร่วมกันดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ “คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน”จากจำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน ๔๑ ศูนย์ มีศูนย์ฯ ระดับดีเด่น จำนวน ๑๒ ศูนย์  ระดับดี  จำนวน ๔ ศูนย์  และจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานของศูนย์ การประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีและดีเด่น การประชุมเชิงปฏิบัติการการอบรมให้ความรู้วิทยากรครู (ข) ตามโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน โครงการถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
 รางวัลที่ได้รับ
๑) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ตำบลท่าเรือ ได้รับประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ระดับดีเด่น ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลในโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง  (Fight for Zero Violence)  ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗๖ จังหวัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑,๐๐๐ แห่ง โดยตำบลท่าเรือได้รับประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ระดับดีเด่นอันดับ ๑ ของภาคใต้
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗ ได้แก่ อบตท่าเรือ และองค์กรที่ได้รับรางวัลชมเชยด้านสตรีและครอบครัว ได้แก่ อบต.เจ๊ะบิลัง และ อบต.นิคมพัฒนา ซึ่งได้มอบรางวัลเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยเป็นรางวัลที่ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส่งผลงานด้านสตรีและครอบครัวเข้าประกวดผลงานในระดับประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน และสร้างกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ให้บรรลุยุทธศาสตร์ทางด้านสังคมของประเทศ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ทิศทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๙
ระดับจังหวัด
เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารบุคคลแวดล้อม ประชาคมอาเชียน ยาเสพติด การพัฒนาสถาบันครอบครัวผ่านวิถีชุมชน
ระดับพื้นที่
จังหวัดสตูล ผลักดันให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทุกแห่ง เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานระดับดีเด่น และจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนำร่อง เพื่อพัฒนาเต็มรูปแบบเป็น Good Practice โดยมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เสนอเข้าร่วมโครงการ  จำนวน ๔ ศูนย์ คือ ศพค.ตำบลท่าเรือ ตำบลเขาขาว ตำบลอุใดเจริญ และตำบลทุ่งนุ้ย  และเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยใช้กลไกลคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดสตูล ขับเคลื่อนงานให้ทุกศูนย์มีทิศทางเดียวกัน

๒) งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสตูลมี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน ๓๐๐ คน ที่ขึ้นทำเนียบของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จะมีช่วงอายุเฉลี่ยที่สมัครเข้ารับเป็นอาสาสมัคร ๓๐ – ๖๐ ปี แยกออกเป็นชาย ๓๐: หญิง ๗๐: โดยมีประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดและคณะทำงานในการประสานการปฏิบัติงานของ (อพม.)

สถานการปัจจุบันของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

ได้มีการจดทะเบียนเป็นชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และของบประมาณในการจัดทำโครงการจากกองทุนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล โดยการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในจังหวัดสตูล จำนวน ๗ หลัง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะมีการเขียนโครงการขอบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแต่เลือกพื้นที่ใหม่ และปัจจุบันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลได้รับการคัดเลือกเป็นประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับภาคใต้และได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับประเทศ

ผลการจัดประชุมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
ประกอบด้วย การจัดอบรมครู ก, ครู ข, การจัดอบการเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ประชุมถอดบทเรียนรู้งานรู้งาน อพม. จังหวัดสตูล, ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๘ , พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๕๘ , ประชุมแกนนำ อพม.เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย, ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๙ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานภาคี

สรุปผลการจัดประชุมทำแผนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ปัญหาและอุปสรรคการทำงานของ อพม.

                             ข้ออ่อน

เครือข่ายระดับหมู่บ้านยังไม่เข้มแข็งและขาดการประสานงาน , ขาดความรู้ความเข้าใจทักษะการทำงาน,  องค์กรในชุมชนหมู่บ้านยังไม้เข้าใจบทบาทหน้าที่การการทำงานของ อพม., เคสที่ อพม.ส่งไปไม่ได้รับการตอบรับโดยไม่ทราบสาเหตุ, การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ไม่ต่อเนื่องไม่ได้ติดตามผล, ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลผลงานที่เป็นรูปธรรมของ อพม., ขาดงบประมาณในการทำงาน, ขาดโครงสร้างระดับตำบล, อุปสรรค์ในการเดินทาง และขาดการประชาสัมพันธ์

                            ข้อแข็ง

มีแกนนำที่เข้มแข็งและมีทิศทางการทำงานเดียวกัน , มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการทำงานเป็นทีม, อพม.ทุกคนมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตรสาธารณะ, มีการวางแผนในการทำงานและมีการสื่อสารที่รวดเร็ว , มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันทุกพื้นที่, มีความร่วมมือการปฏิบัติงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่าย อพม., มีการประชุมกันต่อเนื่องและสม่ำเสมอ, อพม.ทำงานด้วยใจโดยไม่หวังผลตอบแทน, อพม.สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว, ประชาชนให้การยอมรับบทบาทการทำงาน, อพม.ผ่านการอบรมและมีความรู้ในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

                          ข้อเสนอแนะ

๑) ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ อพม.ระดับตำบล/และหมู่บ้าน
๒) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน และต่างจังหวัด
๓) อพม.ควรเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของจังหวัด
๔) อพม.ควรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปีของท้องถิ่น
๕) ควรมีบัตรประจำตัวของ อพม.ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่
๖) ควรมีการทัศนะศึกษาดูงานของแกนำระดับตำบล
๗) ควรมีงบสนับสนุนองค์กร/ชมรม/เครือข่าย ให้มากขึ้น
๘) ควรมีชุดในการปฏิบัติงานของ อพม.
๙) ต้องการให้ พมจ. แจ้งข้อมูลถึงอปท.ทุกแห่งเกี่ยวกับบทบาทกิจกรรมของ อพม.เพื่อที่จะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
๑๐) จัดทำสมุดการปฏิบัติงานของอพม.เป็นรายบุคคล
๑๑) ควรสร้างแรงจูงใจให้กับอพม.โดยการให้สวัสดิการ
๑๒) ระบุบทบาทหน้าที่ อพม.ให้ชัดเจน

งานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐)

การประชุมคณะกรรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล จำนวน ๒ ครั้ง                       
๑) การจัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล  มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การร่วมกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมในจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๙ การพิจารณาประเด็นสวัสดิการสังคมในจังหวัด ที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่ออาสาสมัครเพื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่น จำนวน ๑ คน และองค์กรสวัสดิการสังคม   ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นองค์การสวัสดิการสังคมดีเด่น จำนวน ๔ องค์การ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ องค์กร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ องค์กร องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑ องค์กร และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑ องค์กร
๒) การจัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเคลียร์โจทย์ด้านสวัสดิการสังคม ทั้งแนวคิด ทิศทาง และสถานการณ์ การทบทวนบทบาทภารกิจ และแผนสวัสดิการสังคมจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดในปี ๒๕๕๙ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม ๔๐ คน สำหรับรูปแบบการประชุม ประกอบด้วย การมอบนโยบาย การบรรยายพิเศษ และการเปิดพื้นที่ในการระดมข้อคิด และความเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะประเด็นการจัดสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าในปี ๒๕๕๙ ของ ก.ส.จ. โดยได้รับความเกียรติจากนายชินชัย  ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม ระดับ ๑๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยดำเนินการเรื่องเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเป็นผู้รับผิดชอบหลักงานด้านสวัสดิการสังคมของประเทศมายาวนานจนมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ เป็นวิทยากร

งานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดสตูล ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ จำนวน  ๒ ครั้ง และประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล จำนวน  ๒ ครั้ง โดยได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๘  จำนวน  ๑๔  โครงการ ๑๓ องค์กร แบ่งเป็นโครงการเชิงพื้นที่ จำนวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๓๙,๙๗๑ บาท โครงการเชิงประเด็น จำนวน ๑๐ โครงการ รวมเป็นเงิน ๕๘๐,๐๒๙ บาท โครงการระบบปกติ จำนวน   ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงินที่อนุมัติทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๑) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับรองมูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน  จำนวน ๑ ครั้ง
                    
โดยได้รับรองชมรมชมรมเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๕ องค์กร รวมองค์กรสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน ๕๓ องค์กร และมีองค์กรภาคประชาชน ได้รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑๓ องค์กร รวมองค์กรที่ได้รับการรับรองทั้งสิ้น จำนวน ๖๖ องค์กร
๒) ปัญหาและอุปสรรคการทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐)
(๒.๑) งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งถือเป็นร่มใหญ่ของงานด้านสวัสดิการสังคมของจังหวัด ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระของจังหวัด
(๒.๒) จังหวัดไม่มีฐานข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสซึ่งยากต่อการทำงานด้านสังคม
(๒.๓) ขาดการบูรณาการงานด้านสังคมของหน่วยงานในจังหวัด ทำให้ต่างคนต่างทำ เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
(๒.๔) คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ไม่ได้แสดงบทบาทและหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
(๒.๕) องค์กรเครือข่าย (องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย) มีจำนวนน้อย ทำให้มีองค์กรที่มาขอรับเงินอุดหนุนจำกัด ไม่กระจายมากนัก
(๒.๖) องค์กรเครือข่ายที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมารจัดสวัสดิการสังคม ขาดทักษะในการเขียนโครงการ และขาดการพัฒนาโครงการให้เกิดนวัตกรรมใหม่
๓) ทิศทางและแผนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐)ในปี ๒๕๕๙

(๓.๑) การผลักดันให้งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นวาระของจังหวัด
(๓.๒) การจัดทำฐานข้อมูลผู้ยากไร้ในจังหวัดสตูล
(๓.๓) การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
(๓.๔) การพัฒนาองค์กรเครือข่าย (องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย) ให้มีศักยภาพ มีทักษะในการเขียนโครงการ และการพัฒนาโครงการให้เกิดนวัตกรรมใหม่

——————————-

 ผลการดำเนินงานด้านคนพิการ

ปัจจุบันจังหวัดสตูลมีคนพิการจดทะเบียน จำนวน ๗,๐๗๔ ราย (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  ร้อยละ ๒.๒๖ ของประชากรในจังหวัด แยกตามประเภทได้ดังนี้ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ๓,๔๔๐ ราย ร้อยละ ๔๖.๖๒ พิการทางสติปัญญา ๙๑๘ ราย ร้อยละ ๑๒.๙ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ๑,๒๙๙ ราย ร้อยละ ๑๘.๓๖ พิการซ้ำซ้อน ๔๕๐ ราย ร้อยละ ๖.๓๖  พิการทางการเห็น ๕๒๑ ราย ร้อยละ ๗.๓๖ ราย พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ๓๙๙ ราย ร้อยละ ๕.๖๔ พิการทางการเรียนรู้ ๒๙ ราย ร้อยละ ๐.๔๐ ราย พิการออทิสติก ๑๘ ราย ร้อยละ ๐.๒๕ แยกตามภูมิลำเนาได้ดังนี้ อำเภอเมือง จำนวน ๒,๔๖๗ ราย ร้อยละ ๓๔.๘๗  เภอละงู จำนวน ๑,๔๕๙ ราย ร้อยละ ๒๐.๖๒ อำเภอท่าแพ จำนวน ๗๕๔ ราย ร้อยละ ๑๐.๖๕ อำเภอควนโดน จำนวน ๗๑๗ ราย ร้อยละ ๑๐.๑๔  อำเภอควนกาหลง จำนวน ๖๔๗ ราย ร้อยละ ๙.๑๕ อำเภอทุ่งหว้า จำนวน ๕๘๐ ราย ร้อยละ ๘.๒๐ อำเภอมะนัง จำนวน ๔๕๐ ราย ร้อยละ ๖.๓๖

ผลการดำเนินงาน

๑) งานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๑.๑) งานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล จำนวน ๕ ครั้ง พิจารณาอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน ๑๕๕ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๗๗,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการให้แก่องค์กรคนพิการจำนวน ๕ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๖๘,๕๕๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(๑.๒) อบรมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ นริศภูวิวรีสอทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ บริบทเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ การถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนดเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้เกิดในการทำงานช่วงต่อไป  และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(๑.๓) งานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ณ สตารินทร์รีสอร์ท จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรคนพิการ
(๑.๔) การขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
(๑.๕) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งชมรมสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ จำนวน ๑ ชมรม วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
(๑.๖) โครงการงานวันคนพิการสากล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเสวนาเรื่องสิทธิของคนพิการ การตรวจประเมินความพิการ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การรับสมัครงาน การแนะแนวอาชีพและกิจกรรมนันทนาการ ในปีนี้มีผู้พิการ ผู้ดูแล อาสาสมัคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๗๐๐ คน
๒) งานส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ
(๒.๑) โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและประกอบอาชีพ  พิจารณาอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน ๑๓๔  ราย เป็นเงิน ๓,๖๙๐,๐๐๐ บาท การส่งเสริมการรวมกลุ่ม ได้ดำเนินการฝึกอาชีพทำผ้ามัดย้อม กลุ่มละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ กลุ่ม ในพื้นที่ ตำบลพิมาน และตำบลแปะ-ระ
(๒.๒) โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียรติ และได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดสตูลดำเนินการเป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ๒๔ หลัง หลังละ ๒๐,๐๐๐.-บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ จำนวน ๒๔ หลัง หลังละ๒๐,๐๐๐ บาท ในพื้นที่  อำเภอเมือง อำเภอควนโดน อำเภอละงู อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง อำเภอมะนัง และอำเภอทุ่งหว้า
๓) งานศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน (CLC)
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลคนพิการ และเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการและผู้ดูแล จังหวัดสตูลมีศูนย์ CLC ๒ แห่ง คือ CLC ตำบลพิมาน และ CLC ตำบลเขาขาว  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมศูนย์ละ ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ศูนย์ CLC ตำบลพิมานได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สตารินทร์รีสอทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คนพิการและผู้ดูแลได้รับความรู้เรื่องสุขภาพโภชนาการ และสิทธิต่างๆตามกฎหมาย มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๐ คนส่วน CLC ตำบลเขาขาวได้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลได้ฝึกอาชีพทำน้ำมันสมุนไพร เพื่อนำความรู้ไปรวมกลุ่มประกอบอาชีพ คนพิการและผู้ดูแลได้รับการตรวจสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพ การป้องกันโรคที่มาจากน้ำท่วม และสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๖๐ คน
๔) งานจัดสวัสดิการผู้ช่วยคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการที่มีความพิการมาก สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิต หรือการออกสู่สังคมได้ จังหวัดมีผู้ผ่านการอบรมและจดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการจำนวน ๕ คน รับผิดชอบใน ๕ ตำบล ตำบลละ ๑ คน ดังนี้ ตำบลพิมาน ตำบลควนขัน ตำบลตำมะลัง ตำบลบ้าน และตำบลปากน้ำ การปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการจะได้รับ ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐ บาท เดือนละไม่เกิน ๑๐๐ ชั่วโมง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ๓ คน ให้การช่วยเหลือดูแลคนพิการจำนวน ๕ คน ใช้งบประมาณ ๒๓,๕๐๐.-บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากในบ้างตำบลไม่มีคนพิการที่ยื่นคำร้องขอรับบริการผู้ช่วย

๕) การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ
(๕.๑) เงินสงเคราะห์ครอบครัว
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ ครอบครัวละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) จำนวน ๕ ครอบครัว เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(๕.๒) เครื่องช่วยความพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยความพิการประเภทรถโยกเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการจัดซื้อรถโยก เพื่อมอบให้คนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ จำนวน ๑๐ คัน

๖) งานส่งเสริมศูนย์บริการคนพิการ
(๖.๑) งานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการประเภททั่วไป ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแล้ว จำนวน ๑๕ แห่ง ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า เทศบาลตำบลคลองขุด เทศบาลตำบลควนโดน องค์การบริหารส่วนตำบลแปะ-ระ องค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำผุด องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ จำนวน ๒๔ หลัง หลังละ๒๐,๐๐๐ บาท ในพื้นที่  อำเภอเมือง อำเภอควนโดน อำเภอละงู อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง อำเภอมะนัง และอำเภอทุ่งหว้า

๗) งานสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ
(๗.๑) การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรคนพิการในจังหวัดสตูล จำนวน ๖ องค์กร และชมรมคนพิการในระดับตำบล จำนวน ๑๓ ชมรม เพื่อเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารองค์กร รวมทั้งเขียน แผนงาน โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๗.๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งชมรมสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ จำนวน ๑ ชมรม วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

๘) งานกฎหมาย
(๘.๑) งานจ้างงานคนพิการ
โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปี ๒๕๕๘
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายปี ๒๕๕๘ โดยแยกเป็น ๒ กิจกรรม คือ การติดตามผลการจ้างงานคนพิการ และติดตามการทำงานของคนพิการในสถานประกอบการ  โดยมีคณะทำงานออกติดตามได้แก่ พมจ.สตูล ๔ คน จัดหางานจังหวัดสตูล แรงงานจังหวัดสตูล ผู้แทนคนพิการ ๒ คน หอการค้าจังหวัดสตูล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล และได้ดำเนินการในวันที่ ๗ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งจังหวัดสตูลมีสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการจำนวน ๑๐ แห่ง

 ๙) งานช่วยเหลือทางกฎหมาย
(๙.๑) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้รับคำขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมายของคนพิการ บัดนี้อยู่ระหว่างการประสานขอจัดหาทนายความการให้คำแนะนำ ปรึกษาทางข้อกฎหมายแก่คนพิการ
(๙.๒) งานเร่งรัด  ติดตามหนี้สิน โครงการเสริมพลังของผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้รับงบประมาณจำนวน ๗๖,๕๘๐.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จึงได้จัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑

โครงการประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สตารินทร์รีสอทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้จัดประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนฯ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และเครือข่าย ดำเนินการให้คำแนะนำ ประสาน ช่วยเหลือและส่งต่อเกี่ยวกับการเสริมพลังในการประกอบอาชีพ สิทธิและหน้าที่ภารกิจของกองทุนฯ สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการชำระหนี้คืนกองทุนฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๘๓ คน

กิจกรรมที่ ๒

๑) การส่งหนังสือติดตามทวงหนี้แก่ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน จำนวน ๕๐๕ ฉบับ
๒) การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านลูกหนี้ เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา และติดตามการผ่อนชำระหนี้คืน

 ——————————-

 ผลการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๑. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เป็นศูนย์กลางกลไกการดำเนินงานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อติดตามผล วางแผน รวบรวมข้อมูล รายงานผลต่อศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการจัดประชุมศูนย์ฯ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๑๒ ครั้ง โดยจัดประชุมสัญจร จำนวน ๔ พื้นที่ คือ อำเภอสตูล อำเภอละงู อำเภอควนกาหลง และอำเภอควนโดน โดยที่ประชุมสัญจรมีประเด็นในการประชุมดังนี้

๑) อำเภอเมืองสตูล   ประเด็นการพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสจากองค์กรในพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข่าวสาร การจัดระเบียบคนขอทานการตรวจตามแนวชายแดน มติที่ประชุม เห็นชอบ
(๑.๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของกฎหมายการค้ามนุษย์
(๑.๒) การจัดสรรงบประมาณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เช่น เรือตรวจการ น้ำมันเชื้อเพลิง
(๑.๓) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ศป.คม.ในระดับอำเภอ เชิญผู้นำศาสนา องค์กรภาคเอกชนเข้าร่วม

๒) อำเภอควนกาหลง  ประเด็นกรณีพบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่เป็นชาวต่างด้าว ต้องอาศัยล่ามในการสื่อสาร การจ้างแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย มติที่ประชุม เห็นชอบ

(๒.๑) การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับพื้นที่ให้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ อาทิ เรื่องแรงงานประมง สาระสำคัญของกฎหมาย  บทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒.๒) มาตรการในการกำกับดูแลบุคคลที่มาจากนอกพื้นที่จังหวัดสตูล อาทิ  คนจากประเทศเพื่อนบ้าน ครูสอนศาสนา
(๒.๓) การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม บุคคลที่พลัดหลงเข้ามา โดยไม่รู้ว่ามีความผิดทางกฎหมาย

๓) อำเภอละงู  ประเด็นการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล กรณีชาวโรฮีนจา การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ การปฏิรูปการทำประมง การกำชับให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด  มติที่ประชุมเห็นชอบ

(๓.๑) กรณีชาวโรฮีนจา ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และช่วยเหลือตาม
หลักมนุษยธรรม และตามนโยบายของรัฐบาล

(๓.๒) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับประชาชน ในพื้นที่เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์

(๓.๓) การรณรงค์ให้แรงงานต่างด้าว ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และมีการ
เปลี่ยนแปลงนายจ้างใหม่ ให้ดำเนินการจดทะเบียนกับนายจ้างใหม่ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย

๔) อำเภอควนโดน ประเด็นการประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ๓ อำเภอ และการปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการให้ความรู้ กับผู้นำท้องถิ่น     ให้เข้าใจสาระ หลักเกณฑ์ของกฎหมายการค้ามนุษย์ การจั้งจุดตรวจร่วม ในพื้นที่เสี่ยง การนำแรงงานต่างด้าวทุกสัญญา มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย มติที่ประชุมเห็นชอบ

(๔.๑) การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่
ได้รับแนวทางจากการประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดทั้ง ๓ อำเภอ
ที่ผ่านมา

(๔.๒) ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ห้ามเข้าเกียร์ว่างและห้ามเข้า
ช่วยเหลือโดยเด็ดขาด

(๔.๓) การตั้งจุดตรวจร่วม ในพื้นที่เสี่ยง ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันตั้งจุดตรวจร่วมในพื้นที่เสี่ยง

๒. การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล และตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ถูกจับกุลม จำนวน ๑๐๐% ตามนโยบายทุกครั้งที่ได้รับการประสาน จำนวน ๑๑ ครั้ง ๕๖ คน ประกอบด้วย เมียนมาร์ ๔๔ คน ลาว ๑ คน กัมพูชา ๓ คน ฟิลิปปินส์ ๑ คน เยอรมัน ๒ คน

๑) การคุ้มครองสวัสดิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน ๔ คน อยู่ในการคุ้มครองสวัสดิการที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล และบ้านพักเด็กและครอบครัว ส่งต่อเข้ารับการคุ้มครองฯ ณ บ้านศรีสุราษฎร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒) การดำเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจบูรณาการ

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสมคิด สมศรี) ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการ ที่ ๘ (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดสตูล ดังนี้

(๑) ให้ทำการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๑๐๐ %

(๒) การรายงานคดีค้ามนุษย์ ให้ประชุมทุกเดือน

(๓) ในส่วนของผู้ประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าโทษจะมีการ
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการป้องปราม

(๔) ตรวจคนเข้าเมืองต้องรับผลักดันผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้เร็วที่สุด

(๕) ข้อมูลการจดทะเบียนแรงงาน จำนวน ๒,๐๐๐ กว่าคน ซึ่งถือเป็น
จำนวนน้อย เมื่อเปรียบกับสถานประกอบการที่มี จำนวน ๑,๕๐๐ กว่า
แห่ง ควรมีการรณรงค์ให้มีการจดทะเบียนแรงงานให้มากกว่านี้

                      ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๘ (นายสุรพล วาณิชเสรี) ) ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดสตูล ดังนี้

(๑) ให้จังหวัดพิจารณามอบหมายให้นายอำเภอ ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ในระดับพื้นที่

(๒) ขอชื่นชมจังหวัดสตูล ในเรื่องของการดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว โดยได้มีการเตรียมแผนงาน และบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างดีมาก

                       ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสมคิด สมศรี) ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ ๘ (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสุรพล วาณิชเสรี) ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดสตูล ดังนี้

(๑) แนวทางการดำเนินงานปี ๒๕๕๙

-ใช้กรอบกฎหมาย ดำเนินงานเชิงรุก ระบุเหยื่อให้ชัดเจน

-การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

-การเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รู้เห็น ผู้กระทำผิดให้มากขึ้น

(๒) มุมมองการดำเนินงานของจังหวัดสตูล

-มีการดำเนินงานตามหลัก ๕ P และมีแผนการประชุม
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ถึง ๑๒ ครั้ง ตามนโยบาย

-การบูรณาการระบบงานเห็นได้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงการทำงาน
ได้อย่างดี

-ด้านแรงงาน เดิมมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๒,๐๐๐ คน
คิดเป็น ๖๔ % ครั้งนี้เพิ่มเป็น ๘,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๙๓ % :ซึ่งได้ชมเชยการดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว
-การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ๓๐๐ กว่าจุด เป็นการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายรัฐบาล
-ประมงจังหวัด ทำงานได้ดีเยี่ยมชัดเจน ต่อเนื่อง นำข้อสังเกตไปต่อยอดขยายผล เข้าถึงหน่วยงานระดับปฏิบัติ เมื่อมีปัญหาสมารถแก้ไขได้ซึ่งเป็นตัวอย่างดี ขอชมเชย

ประเด็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๘ (นายสุรพล   วาณิชเสนี)

– ฝ่ายปกครองให้เข้ามาดูแล สถานบริการหอพัก แรงงานเด็ก การจดทะเบียน เวลาปิด-เปิด
– การค้ามนุษย์ภาคพื้นดิน ฝากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล  ส่วนทางทะเลขอความร่วมมือประมงจังหวัด กรมเจ้าท่า และแรงงานจังหวัดช่วยดูแล
– ขอความร่วมมือติดตามฝ่ายปกครอง มอบนายอำเภอสำรวจหนี้  ประมง ที่มีอุปกรณ์ ๕ อย่าง ฝากนายอำเภอ ปลัดจังหวัด เร่งรัด  หนี้ทั้งในและนอกระบบ ให้รายงานภายใน ๔ กันยายน ๒๕๕๘  ซึ่งรัฐบาลจะหาทางช่วยเหลือ
– จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่เข้มแข็ง มีการบูรณาการในการทำงานเป็นอย่างดี ขอชื่นชม และจะรายงานในการตรวจบูรณาการของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป
-ระบบฐานข้อมูลที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเสนอ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นแนวคิดที่ดีจะรับไป
– ควรดำเนินการจัดทำคลิปสั้น ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แล้ว Down Load ขึ้นยูทูป    

การจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ปิดล้อมตรวจค้น ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด เพื่อป้องกันการลักลอบการค้ามนุษย์ จำนวน ๓๐๐ จุด พบผู้เสียหายจากากรค้ามนุษย์ จำนวน ๔ คน และได้จับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๕ ราย ปปง.ตรวจยึดทรัพย์สิน ๔๔ รายการ ๕๘ ล้านบาท

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ได้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย นายจ้าง ๔๒๔ ราย แรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น ๘,๘๒๖ คน ชาวเมียนมาร์ ๗,๑๓๔ คน ชาวลาว จำนวน ๕๒๒ คน ชาวกัมพูชา ๑,๑๗๐ คน

การตรวจสถานประกอบการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล ร่วมออกตรวจสถานประกอบกิจการ สถานบริการ จำนวน ๕๘ แห่ง ไม่พบความผิดฐานค้ามนุษย์ พร้อมทั้งชี้แจงให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทย

การจัดตั้งศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสตูล มีเรือประมงเจ้งเข้า-แจ้งออก จำนวน ๒๓๖ ลำ แรงงาน ๓,๕๘๓ คน เรือที่มีอาชญาบัตรจังหวัดสตูล จำนวน ๒๐๓ ลำ แรงงาน ๓,๒๘๗ คน เรือที่มีอาชญาบัตรจังหวัดอื่น จำนวน ๓๓ ลำ แรงงาน ๒๙๖ คน

 ——————————-

 ผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

จังหวัดสตูลมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๓๑๒,๖๗๓ คน โดยมีประชากรผู้สูงอายุจำนวน ๓๔,๕๔๕ คน โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๔ ของประชากรทั้งจังหวัด เป็นชาย ๑๕,๘๕๑ คน เป็นหญิง ๑๘,๖๙๔ คน หรือคิดเป็นชายร้อยละ ๔๕.๘๘ และหญิงร้อยละ ๕๔.๑๒

๑) กิจกรรม/โครงการงานผู้สูงอายุ

(๑.๑) งานโครงการซ่อมบ้านสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน  อนุมัติให้ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุมีฐานะยากจน อาศัยเพียงลำพัง และอาศัยในครอบครัวยากจน และเป็นที่ดินของตนเอง จำนวน ๔ รายๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล ตำบลเขาขาว อำเภอละงู ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง และตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

                             (๑.๒) กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ได้จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีกิจกรรม มอบแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดสตูล เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กิจกรรมถ่ายทอดคลังปัญญาผู้สูงอายุ การเสวนาเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๔๐๐ คน

                             (๑.๓) งานคลังปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดสตูล ได้มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๐ ราย ๒๓ สาขาภูมิปัญญา

(๑.๔) งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๗ ศูนย์ ในพื้นที่ ๗ อำเภอ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่รวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมและบริการที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านสุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ

                   (๑.๕) โครงการเสริมสร้างผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ การคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ

                   (๑.๖) โครงการสร้างความสุขผู้สูงวัย สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข   อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานโครงการ

                   (๑.๗) โครงการเสริมสร้างผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดสตูล (พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๐ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดสตูล มีแผนแม่บทผู้สูงอายุ ระยะ ๓ ปี เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ และของจังหวัดสตูล

                            (๑.๘) งานกองทุนผู้สูงอายุ  ได้ดำเนินการให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ปัจจุบัน มีจำนวนผู้กู้ยืมเงินทั้งหมด ๑,๑๐๘ ราย รวมจำนวนเงินกู้ยืมทั้งสิ้น ๒๙,๘๒๓,๑๐๐ บาท ลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๗๑๓ ราย เป็นเงิน ๑๒,๗๑๙,๗๑๖ บาท และมีมาตรการในการติดตามเงินกู้ยืมดังนี้

(๑.๘.๑) ติดต่อผู้กู้ยืมทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดเงินค้าชำระ และให้มาติดต่อ
ชำระ  ณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสตูล

(๑.๘.๒) การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้กู้ยืมเงินเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่
มีผลการต่อการชำระคืน และได้แนะนำ แนวทางในการผ่านชำระ
เงินคืนตลอดจนผลกระทบจากการไม่ผ่อนชำระเงินกู้ยืม

(๑.๘.๓) ส่งหนังสือทวงหนี้ให้กับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระและครบ
กำหนดสัญญาให้มาติดต่อชำระ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล โดยจะทำกาดรแจ้งทางหนังสือ
จำนวน ๔ ครั้งต่อราย

๒) ปัญหาและข้อเสนอแนะ

    ปัญหา

                             (๑) การดำเนินงานมีปัญหาและอุปสรรคเรื่องของการจัดกิจกรรม/โครงการไม่ตรงกับที่เขียนไว้ในตัวโครงการ มีการล้าช้าในการจัดกิจกรรม/โครงการ เนื่องจากงบประมาณล่าช้าทำให้พื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแต่ละศูนย์ต้องกำหนดจัดกิจกรรม/โครงการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานผลโครงการซึ่งกำหนดให้จัดกิจกรรม/โครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558

(๒) จากการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้สูงอายุที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากแต่ด้วยงบประมาณที่น้อยทำให้ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และการรับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวผู้สูงอายุต้องมารับเงินเองที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางมารับเงิน เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายเป็นผู้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และลำบากในการเดินทางมารับเงิน

(๓) การประสานงานของอำเภอไม่สามารถติดตามผู้ขอรับการสงเคราะห์มารับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากขาดการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการติดตามผู้รับการสงเคราะห์มารับเงินดังกล่าว

(๔) ข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการติดตามทวงถามบางพื้นที่เป็นเกาะ ทำให้เจ้าหน้าที่เดินทางไม่สะดวก

(๕) ลูกหนี้บางรายมีภูมิลำเนาห่างไกลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และบริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ไม่มีให้บริการจึงทำให้การชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุยากลำยาก

   ข้อเสนอแนะ

(๑) ควรมีการประสานกับพื้นที่ศูนย์ฯ ก่อนการจัดทำโครงการเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจัดทำโครงการและไม่เกิดความล่าช้า

(๒) ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ควรไปลงมอบเงินให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เองเพื่อเป็นการ  ลงไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและลดปัญหาการเดินทางของผู้สูงอายุด้วย

(๓) การประสานงานของอำเภอต้องประสานภาคเครือข่าย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ในการติดตามผู้ขอรับบริการมารับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวเพื่อความรวดเร็วและลดภาระในการติดตาม

(๔) ควรมีจุดรับชำระเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหนี้          

๓) ทิศทาง/แผนปี ๒๕๕๙

(๑) เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุจะดำเนินการสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้ยื่นคำขอกู้ ผู้ค้ำประกัน และบุคคลบริเวณใกล้เคียงผู้ยื่นขอกู้เพื่อพิจารณาถึงสภาพความเป็นอยู่และความสามารถในการชำระเงินกู้คืนกองทุน ซึ่งเป็นการป้องกันการค้างชำระหนี้ของลูกหนี้

(๒) ลูกหนี้ที่คงค้างชำระหนี้ มีการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเพื่อติดตามการชำระหนี้

(๓) เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านลูกหนี้ที่คงค้างชำระหนี้ ติดตามทวงถาม และสอบถามสภาพความเป็นอยู่และอุปสรรคในการชำระหนี้ รวมทั้งแนะนำวิธีการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระและทำให้อายุความสะดุดหยุดลง

(๔) จัดโครงการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุนผู้สูงอายุสัญจรและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุ

(๕) ดำเนินการติดตามขยายผลระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนและวางแผนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

(๖) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ

(๗) ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยอย่างเป็นมาตรฐาน

(๘) จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และได้รับสิทธิ บริการที่รัฐจัดให้

(๙) ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้วยการจัดให้มีเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ

(๑๐) สนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีให้กับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและตกเกณฑ์ จปฐ.

(๑๑) สำรวจคลังปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มเติมและจัดทำทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด

(๑๒) จัดโครงการถ่ายทอดคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลานสืบทอดต่อไป

 ——————————-

การพัฒนางานพมจ.

           ๑) การประชุมประจำเดือนสำนักงาน

     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายต่าง ๆ การแต่งตั้งคณะทำงาน และการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนโยบายจังหวัดสตูล กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๘ ครั้ง

         ๒) แผนปฏิบัติงานรายเดือน

                        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้กำหนดให้บุคลากรมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายเดือน มีการกำหนดส่งแผนปฏิบัติงานรายเดือนทุกสิ้นเดือน ซึ่งที่ผ่านมราบุคลากรทุกคนได้ส่งแผนปฏิบัติงานรายเดือน ครบ ๑๐๐ % และนำแผนปฏิบัติงานรายเดือนไปบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของห้วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมแผนงาน/โครงการของแต่ละกลุ่ม ทำให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ได้บรรลุเป้าหมาย 

       ๓) แผนปฏิบัติงานรายสัปดาห์

                        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้กำหนดให้บุคลากรมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายสัปดาห์ โดยกำหนดให้บุคลากรแต่ละคนส่งแผนปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ซึ่งที่ผ่านมราบุคลากรทุกคนได้ส่งแผนปฏิบัติงานรายเดือน ครบ ๑๐๐ % เพื่อใช้วางแผนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น ให้มีความสอดคล้องกันของบุคลากรในกลุ่ม/ฝ่าย  

       ๔) ประชุม War Room

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีนโยบาย (๗๔๙) โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดมีการประชุม War Room ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (นโยบาย ๗๔๙)และได้มีการจัดประชุม War Room ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๒๕ ครั้ง เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงระบบในการวางมาตรฐานของสำนักงาน โดยใช้เวทีในการขับเคลื่อนงาน

     ๕) โครงการองค์กรสร้างสุข Happy work place

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีการจัดโครงการองค์กรสร้างสุข เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และเสริมสร้างความสามัคคี เพื่อให้เกิดความสุขภายในองค์การ และนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับองค์กร ประกอบด้วย

                    (๕.๑) กิจกรรมองค์กรไร้พุง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ดำเนินกิจกรรมองค์กรไร้พุง โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร ด้านการออกกำลังกายของบุคลากร และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยดำเนินการวัดรอบเอวและชั่งน้ำหนักทุก ๑๕ วัน จัดกิจกรรมการออกกำลัง ในระหว่างเวลา๑๕.๐๐ น – ๑๕.๑๕ น.ของทุกๆวัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี รณรงค์ให้งดรับประทานขนมขบเคี่ยวในเวลาทำงาน เริ่มดำเนินกิจกรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จำนวน ๕๗ คน มีน้ำหนักเกิน จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๙ น้ำหนักปกติ  จำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ หลังจากการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้บุคลากร ที่มีน้ำหนักเกิน มีเพียง ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๒ และบุคลากรที่มีน้ำหนักปกติมี ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๘

                             (๕.๒) กิจกรรมอวยพรวันเกิด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล  จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด และมอบของขวัญอวยวันเกิด ให้กับบุคลากรในแต่ละเดือนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

(๕.๓) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดสตูลสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดสตูล ซึ่งจังหวัดสตูลได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๘ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานจังหวัดสตูล และในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาพื้นบ้าน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายเดชรัฐ สิมศิริ) เป็นประธานมอบรางวัล

      ๖) Learning OrganiZalion

               การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

(๖.๑) จัดทำรายงานสรุปกฎหมายในภารกิจของกระทรวง จำนวน ๒๑ ฉบับ เพื่อฝึกความรับผิดชอบและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอันจะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติและมีประสิทธิภาพ

(๖.๒) นำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบคนละ ๑ พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่สนใจคนละ ๑ ฉบับ โดยการนำเสนอด้วยวาจา  หรือสื่อมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและเป็นการเรียนรู้กฎหมายอื่นๆในสำนักงานฯ เพื่อสามารถปฏิบัติงานแทนบุคลากรกลุ่มงานอื่นหากผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะและฝึกความสามารถในการทำสื่อมัลติมีเดียอีกด้วย

(๖.๓) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงาน โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลกำหนดให้ทีมกฎหมายของสนง.พมจ.สตูลบรรยายพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ เพื่อประเมินผล จำนวน ๒ รอบ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถจัดสรรเวลาที่สะดวกในการเข้าร่วม โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จำนวน ๕๓ คน และกำหนดเกณฑ์การประเมินคือ ร้อยละ ๘๐ ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ร้อยละ ๙๖.๒๓ ของกลุ่มเป้าหมาย

    ๗) ความพร้อมด้านอาเซียน

               (๗.๑) การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดยครูชาวต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้รับการสนับสนุนครูชาวต่างประเทศในการฝึกทักษะให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล  จำนวน ๒ ครั้ง  ดังนี้

ครั้งที่ ๑  ได้รับการสนับสนุนครูชาวต่างประเทศ ชาวอัฟริกาใต้ คือมิสเตอร์โนแลน จี เทเลอร์ (Nolan G.Taylor) เป็นผู้ฝึก ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ และได้จัดการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ดังนี้

(๑) ผู้รับการฝึก คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ทำแบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อจัดระดับชั้นให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน โดยผลการทำแบบทดสอบฯ ปรากฏว่า ผู้รับการฝึกมีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษอยู่ในสามระดับคือ ระดับเบื้องต้น (Beginner) จำนวน ๒๒ คน ระดับกลาง (Intermediate)   จำนวน ๓๓ คน และระดับเชี่ยวชาญ (Advance) จำนวน ๒ คน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบวัด  ระดับที่ ๑๖.๔๑ คะแนน

(๒) ผู้ฝึกแบ่งคาบการฝึกออกเป็นสองห้องเรียน คือ ระดับเบื้องต้น และระดับกลาง โดยจัดเวลาการฝึกออกเป็นสองช่วง คือ ๑๔.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น. สำหรับระดับต้น และ ๑๕.๐๐ น.– ๑๖.๐๐ น. สำหรับระดับกลาง และมีการฝึกฝนทักษะการฟัง-พูดเป็นประจำทุกวัน

(๓) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดให้ผู้รับการฝึกทุกคนต้องเข้ารับการฝึกไม่ตำกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมอบหมายให้ผู้ฝึกเช็คชื่อผู้รับการฝึกทุกครั้ง และปรากฏว่าผู้รับการฝึกทุกคนเข้ารับการฝึกไม่ตำกว่าร้อยละ ๖๐

(๔) ผู้รับการฝึกทุกคน ทำแบบทดสอบวัดระดับการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด  ในวันสุดท้ายของการฝึก คือวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๑.๙๗ คะแนน เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยการทดสอบวัดระดับก่อนการฝึก ปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๕.๕๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๘

                  ครั้งที่ ๒  ได้รับการสนับสนุนครูชาวต่างประเทศ จากประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) คือ มิสเตอร์ สตีเฟ่น เจมส์ เด็มส์ซี (Stephen James Dempsey) และจะทำการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยจะดำเนินการดังนี้

(๑) กำหนดรูปแบบการฝึกฯ ในครั้งนี้ คือ ภาษาอังกฤษในงานพัฒนาสังคมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๒) กำหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดระดับความสามารถ และแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมตามระดับความสามารถที่ทำได้

(๓) จัดเวลาการอบรมโดยแบ่งตามระดับชั้น โดยให้ทุกระดับชั้นได้เรียนทุกวัน ๆ ละ ๑ ชั่วโมง

(๔) กำหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนเข้ารับการอบรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง โดยให้ผู้ฝึกอบรมทำการเช็คชื่อทุกครั้งที่ทำการอบรม

(๕) ในการฝึกครั้งนี้ เน้นให้ฝึกการออกเสียงที่ชัดเจน ถูกต้อง

(๖) ในวันสุดท้ายของการอบรม ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้าในการฝึกอบรม 

            (๗.๒) ร้องเพลงภาษาอังกฤษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๗ คน ฝึกทักษะด้านภาษา ด้วยการร้องเพลงภาษาต่างประเทศ คนละ ๑ เพลง โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘  สรุปผลการดำเนินงาน  มีผู้เข้ารับการฝึกทักษะด้านภาษา ร้องเพลงภาษาต่างประเทศ ครบถ้วน จำนวน ๕๗ คน  คิดเป็น ๑๐๐ %

            ๘) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ (Individual Development Plan : IDP)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในสำนักงานฯ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งในการพัฒนาจะต้องมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนะคติที่ดี สอดคล้องกับความจำเป็น ค่านิยมและวัฒนธรรมของสำนักงานฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมตามขีดสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมมรรถนะเฉพาะงาน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ ตลอดจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการด้วย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลจึงจัดทำการประเมินสรรถนะของบุคลากรทุกคน โดยใช้แบบประเมินสรรถนะของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย แบบประเมินสมรรถนะหลัก แบบประเมินสมรรถนะประจำกลุ่มงาน    และแบบประเมินสมรรถนะเฉพาะงาน และมีขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

๑) บุคลากรตรวจสอบสมรรถนะโดยเปรียบเทียบกับตารางกำหนดสมรรถนะตามขีดสมรรถนะ ในตำแหน่งสายงานที่ถูกกำหนดและเลือกประเมินเฉพาะที่ถูกกำหนดเท่านั้น เช่น นักพัฒนาสังคม ระดับปฏิบัติการ จะประเมินตนเอง ในสมรรถนะประจำกลุ่มงาน คือ การพัฒนาศักยภาพคน การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และ การคิดอย่างเป็นระบบ

๒) บุคลากรประเมินตนเองตามสรรถนะกลุ่มต่างๆ

๓) สรุปการประเมินตนเองตามแบบที่กำหนด

ในส่วนของสมรรถนะหลักประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ  สมรรถนะประจำกลุ่มงานประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคน การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การเข้าใจผู้อื่น ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ความถูกต้องของงาน สภาวะผู้นำ และการคิดอย่างเป็นระบบ  สมรรถนะเฉพาะงานประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้คำปรึกษา การสร้างเครือข่าย มนุษย์สัมพันธ์ ความละเอียดรอบคอบ ความมั่นใจในตนเอง การติดต่อประสานงาน ความกระตือรือร้น การจัดการคนและผลงาน การมีส่วนร่วม การตัดสินใจ ความรู้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การแปลงและบูรณาการนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และการใฝ่รู้

มีระดับการแปลผล ดังนี้

คะแนน ๑.๐๐-๑.๙๙ หมายถึง ระดับต่ำมาก

คะแนน ๒.๐๐-๒.๙๙ หมายถึง ระดับต่ำ

คะแนน ๓.๐๐-๓.๙๙ หมายถึง ระดับปานกลาง

คะแนน ๔.๐๐-๔.๙๙ หมายถึง ระดับสูง

คะแนน ๕.๐๐          หมายถึง ระดับสูงมาก

สรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ ดังนี้ 

๑) สมรรถนะหลัก

ตารางที่ ๑ ค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับ

ชื่อสมรรถนะ N Min Max Mean SD การแปลผล
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๕๔ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๒.๕๐ ๑.๑๗ ต่ำ
บริการที่ดี ๕๔ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๔๒ ๑.๓๒ ปานกลาง
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ๕๔ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๒.๒๗ ๑.๒๗ ต่ำ
จริยธรรม ๕๔ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๐๙ ๑.๒๐ ปานกลาง
ความร่วมแรงร่วมใจ ๕๔ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๖๖ ๑.๒๗ ปานกลาง

จากผลการประเมิน พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละสมรรถนะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ สมรรถนะความร่วมแรงร่วมใจ คือ ๓.๖๖ สมรรถนะบริการที่ดี คือ ๓.๔๒ สมรรถนะจริยธรรม คือ ๓.๐๙   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ๒.๕๐ และสมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ คือ ๒.๒๗

สามารถสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีสมรรถนะความร่วมแรงร่วมใจ บริการที่ดี และจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพอยู่ในระดับต่ำ 

       ๙) Mind Mapping

๑) อบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำ Mind Map

๒) ฝึกปฏิบัติการจัดทำ Mind Map โครงสร้างของสำนักงานฯ พมจ.

๓) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สามารถทำ  Mind Mapping เพื่อใช้ในการสรุปงาน

        ๑๐) สัมมนาสำนักงาน
                  (๑๐.๑)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
: หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์

                   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล รวมจำนวน ๖๑ คน เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดในที่ชุมชน (พิธีกร) และทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เพื่อให้นำมาปรับใช้ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ในด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

                    (๑๐.๒) โครงการคิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำอย่างมีความสุข

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่    ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ครูดาล่องแก่ง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ทั้งนี้ เชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำให้เกิดความสุขในการทำงาน กิจกรรมประกอบด้วยการถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแนวทางในการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๕๙ การให้ความรู้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร ตลอดจนการละลายพฤติกรรม และการทำงานเป็นทีมร่วมกัน

  ——————————-

 ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับจังหวัด

(๑) รางวัลด้านเครือข่าย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้ผลักดันให้สังคมได้เห็นความสำคัญของจิตอาสา ดังนี้

             (๑.๑) อาสาสมัครดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยขอความร่วมมือจังหวัดสรรหาอาสาสมัครดีเด่น จำนวน ๑ คน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นต้นเพื่อเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ต่อไป  ผลการพิจารณาปรากฏว่า นางสาวกูมารียำ หลงกูนัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครดีเด่นจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๘ โดยเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ปี ๒๕๕๗  และรับเกียรติบัตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๘ โดยเข้ารับรางวัล ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

            (๑.๒) สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงานวันสตรีไทย วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือ การคัดสรรสตรีที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น” แห่งปี โดยต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ เป็นสตรีไทยอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป มีความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต ร่วมไปถึงสถานภาพครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม นอกจากนี้ต้องประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสำคัญ เป็นผู้เสียสละแก่สังคม รู้จักการพัฒนาตนเองและครอบครัว เป็นต้น โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้ประสานถึงอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังกล่าว ซึ่งผลการพิจารณาของจังหวัดสตูล มีมติให้ นางรุวัยดา  ลีลานนท์  ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมือง ได้รับการพิจารณาให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น” ของจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ  ห้องแกรนด์ไดมอนด์  บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เรียบร้อยแล้ว

        (๑.๓) แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากอำเภอต่าง ๆ จำนวน ๓ คน ผลปรากฏว่า มติที่ประชุมเสนอให้    นางเสาวนี  หลงสมัน ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร เสนอโดย อำเภอควนโดน เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๘  โดยเข้าเฝ้าและรับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธาน ในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ  อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร และวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘       วันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ เดือนสิงหาคม ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓ ท่าน โดยรับมอบจากนายนิมิตร นิลวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธี  ณ  ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดสตูล

        (๑.๔) คนพิการดีเด่น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด ได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกคนพิการต้นแบบจังหวัดสตูล ที่ประชุมมีมติให้ นางสาวนฤมล หมีนหา เป็นคนพิการต้นแบบ ในปี ๒๕๕๘ โดย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อคนพิการที่เห็นสมควร เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน ๘ คน สาเหตุที่ นางสาวนฤมล หมีนหา ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก นอกจากจะเป็นคนพิการที่มีการพัฒนาตนเอง ประกอบไปด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เป็นนักกีฬาคนพิการของจังหวัดสตูล เป็นรองประธานชมรมพิการจังหวัดสตูล แล้ว นางสาวนฤมล หมีนหา เป็น อาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)   ของเทศบาลเมืองสตูลมาเป็นเวลา ๑๒ ปี

       (๑.๕) คลังปัญญาผู้สูงอายุ

                              สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ส่งคลังปัญญาผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้ ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ และลักษณะความโดดเด่นสำคัญของภูมิปัญญา จำนวน ๓ ท่าน เพื่อรับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และมอบประกาศเกียรติคุณในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ดังนี้                           
๑) นายบุญเสริม  ฤทธาภิรมย์ อายุ ๗๑ ปี เป็นภูมิปัญญาและความเชี่ยวชาญด้านวรรณศิลป์ เป็นผู้ที่เขียนบทความด้านการศึกษา สารคดี โดยมีผลงานที่โดดเด่น คือ เขียนหนังสือเรื่องจดหมายจากตะรุเตา ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ                                            
๒) นายปลื้ม ช่างสาน อายุ ๗๐ ปี เป็นภูมิปัญญาและความเชี่ยวชาญด้านสิ่งประดิษฐ์ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ว่าวประเภทต่าง ๆ เช่น ว่าวควาย ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล  มีการสืบสานการแข่งว่าวประเพณีของจังหวัดสตูล เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่าวเสียดัง ประเภทความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันว่าวประเพณี
๓) นางฮาหวา อาหน่าย อายุ ๗๓ ปี เป็นภูมิปัญญาและความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมการประดิษฐ์ตะกร้า กระเช้า และเสมียนหม้อจากก้านจาก ได้รับรางวัลและยกย่องให้เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล

      (๑.๖) รางวัลมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ระดับ ๔  ดาว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ในฐานะหน่วยงานซึ่งกำกับดูแลสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ได้ผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชนเข้ารับการประเมินมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยในปี ๒๕๕๘ ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูลได้รับรางวัลสภาเด็กและเยาวชนในระดับ ๔ ดาว โดยผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ๔ ด้าน คือ                                                                  

๑) ด้านการจัดองค์กรและการบริหาร หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนมีความชัดเจนในการได้มาของคณะบริหาร มีการกำหนดแผนงานโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีระเบียบ ข้อบังคับ การเงินและบัญชี และการบริหารงานตามโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย มีการประชุมและรายงานผล  การดำเนินงานตลอดจนการมีที่ปรึกษา สถานที่ตั้ง และช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน มีองค์ประกอบ จำนวน  ๑๐ ตัว ตัวชี้วัด   จำนวน ๑๘ ตัว

          ๒) ด้านการดำเนินงาน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนมีการดำเนินงานตามโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางในการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การประสานเครือข่าย  มีฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน การจัดระบบงานสารบรรณ การระดมทรัพยากร การส่งเสริมความร่วมมือระดับสากลและการได้รับการยกย่องมีองค์ประกอบ จำนวน ๑๒ ตัว ตัวชี้วัด จำนวน ๒๑ ตัว

          ๓) ด้านคุณภาพในการดำเนินงาน หมายถึง ความพึงพอใจของสมาชิกและองค์กรเครือข่าย ในการประสานงาน การทำกิจกรรม การถอดบทเรียน เพื่อหาแนวทางการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว มีองค์ประกอบ จำนวน ๔ ตัว ตัวชี้วัด จำนวน ๖ ตัว

          ๔) ด้านการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีบทบาทของเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มีองค์ประกอบ จำนวน ๒ ตัว ตัวชี้วัด จำนวน ๓ ตัวเกณฑ์การประเมิน สภาเด็กและเยาวชนที่ดำเนินการได้มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนจะต้องดำเนินการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละ

ลำดับที่

ระดับ

จำนวนตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สภาเด็กและเยาวชนตำบล ๓๘ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐ ๒๗ ตัวชี้วัด
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ๔๕ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐ ๓๒ ตัวชี้วัด
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ๔๗ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐ ๓๓ ตัวชี้วัด
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ๔๗ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐ ๓๓ ตัวชี้วัด
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ๔๗ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐ ๓๓ ตัวชี้วัด

(๒) รางวัลที่สำนักงานได้รับ      

            (๒.๑) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานใน   จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจังหวัดสตูลได้จัดขึ้น  ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ผลการแข่งขันกีฬา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายเดชรัฐ สิมสิริ) เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล นอกจากจะมีส่วนในการผลักดันให้ผู้มีจิตอาสาได้รับรางวัลต่าง ๆ แล้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลเอง ยังผลักดัน และสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานฯ ให้มีความสามารถในด้านการกีฬาอีกด้วย

         (๒.๒) เกียรติบัตรการสนับสนุนการขับเคลื่อนสร้างจิตสำนึก ค่านิยมหลักของ  คนไทย ๑๒ ประการ จังหวัดสตูล

         โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล มอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายเดชรัฐ สิมศิริ เกียรติบัตรดังกล่าวมอบให้แก่สำนักงานที่สนับสนุน ๒๑ วาระจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๘ วาระการพัฒนาสังคมด้านการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม

       (๒.๓) โล่รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรม ประเภทที่ ๑ ด้านการบริการประชาชน (Service)

ชื่อผลงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปต้นแบบ จากจังหวัดสตูล ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ มอบรางโล่รางวัลโดย นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดผลงานเด่น/นวัตกรรม จากสามประเภท คือ ประเภทที่ ๑ ด้านการบริการประชาชน (Service) ประเภทที่ ๒ ด้านการสนับสนุนข้อมูล (Back Office) ประเภทที่ ๔ ด้านการขับเคลื่อนวาระจังหวัด

      (๒.๔) ประกาศเกียติคุณดีเด่น

เรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จากสำนักงานคลังจังหวัดสตูล ในโครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการในจังหวัดสตูล” มอบประกาศฯ โดย นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวม ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนด ๔ มิติ  คือ มิติการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี และมิติด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

    (๒.๕) การขอรับรองมาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม

ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล อยู่ระหว่างเสนอขอรับรองมาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม ตามหนังสือที่ สต ๐๐๐๕/๓๖๗๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการประเมิน จะดำเนินการตรวจประเมิน ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

   (๒.๖) การขอรับรองมาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม

ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล อยู่ระหว่างเสนอขอรับรองมาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม ตามหนังสือที่ สต ๐๐๐๕/๓๖๗๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการประเมิน จะดำเนินการตรวจประเมิน ในระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  ——————————-

ผลการตรวจราชการ

(๑) โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสมคิด สมศรี)

ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒

สงขลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสมคิด สมศรี) ได้เดินทางมาตรวจราชการ และได้มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ ดังนี้

๑) ในด้านการปฏิบัติงาน ให้เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้จากการนำไปสู่การปฏิบัติ มีการบูรณการการทำงานฟังก์ชั่นของแต่ละกรม เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของกระบวนงานที่คล้ายคลึงกัน

๒) การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๗๔๙)

๒.๑) นโยบายเร่งด่วน ๗ ด้าน  ในช่วง เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน จะมีการเน้นหนักใน ๓ นโยบาย คือ
๒.๑.๑) การป้องกันและปราบการค้ามนุษย์

– ในเชิงการปฏิบัติ พนักงานเจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๑๐๐ % ผลการพิจารณาต้องเป็นมติของทีมสหวิชาชีพและปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
–  ในเรื่องการขาดแคลนพนักงานเจ้าหน้าที่ในบางจังหวัด เนื่องจากการโยกย้ายของข้าราชการ จึงมีการเสนอให้ลดคุณสมบัติในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจให้พนักงานราชการ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

       ๒.๑.๒) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

          จากการตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา จะมีการดำเนินงานในแต่ละช่วงชีวิตน้อยมาก ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๘ จึงเน้นหนักในนโยบายนี้มากขึ้น ให้มีการรายงานผลมากขึ้น

      ๒.๑.๓) การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในระดับจังหวัดยังไม่เป็นรูปธรรม จะเป็นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และส่งบุคลาการเข้ารับการฝึกอบรม

 ๒.๒) นโยบายการปฏิรูปและพัฒนา

          ๒.๒.๑) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

ขณะนี้ก็ได้มีการปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และมีการมอบภารกิจแต่ละกรม เรียบร้อยแล้ว

          ๒.๒.๒) การพัฒนาบุคลากร 

หลังจากที่กระทรวงฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหาร ก็จะมีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับกระทรวง และในส่วนของ พมจ. จะมีการประเมินในการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น กิจกรรม ๕ส  การพัฒนาทีมงาน

         ๒.๒.๓) การพัฒนากฎหมายด้านสังคม

ขณะนี้มีการพัฒนาปรับปรุงข้อกฎหมาย  มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว คือ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ พรบ.หอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘

๒.๓) นโยบายตามพันธกิจ ๙ ด้าน

           ๒.๓.๑) ด้านผู้สูงอายุ 

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ฝากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนงานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยใช้ชมรมเป็นฐานในการขับเคลื่อน สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

๒.๓.๒) ด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการปรับลดงบประมาณ เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบลดลง 

      ครั้งที่

เมื่อวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นการประชุมการตรวจราชการรอบ ๓ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่า ให้กับผลการตรวจราชการ มีบทสรุปของการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

           ๑) เชิงกลุ่มเป้าหมาย (การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กและเยาวชน ครอบครัว สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ภาคีเครือข่าย ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มชาติพันธ์ การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย)

              – ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  ประกอบด้วย การสนับสนุนและผลักพันองค์กรด้านกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการติดตามประเมินผล ถอดบทเรียนการดำเนินงานทุกระยะ มีการจัดระบบข้อมูล มีการใช้งานวิจัย และข้อมูลทางวิชากร มีการประสานเชื่อมโยงทุกภาคีในการขับเคลื่อน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ประกอบด้วย มีการประสาน สนับสนุน การขับเคลื่อนระหว่างกระทรวง มีการบูรณาการแผน และงบประมาณของแต่ละกรม มีการทำข้อตกลง MOU กับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

           ๒) เชิงประเด็น (การค้ามนุษย์ การจัดระเบียบขอทาน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ)

           -ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ   ประกอบด้วย  ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด มีการนำข้อมูลระดับพื้นที่ในการวางแผน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา มีการสร้างระบบการเชื่อมโยงงานกับหน่วยงานด้านสังคมในพื้นที่ และใช้ยุทธศาสตร์จังหวัดในการขับเคลื่อนงาน

          -ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  ประกอบด้วย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยศ.) ควรจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นให้ชัดเจน เช่น อาเชียน ขอทาน เป็นต้น โดยให้ระดับนโยบายทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

        ๓) การพัฒนาบุคลากร

ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน มีการถ่ายทอดนโยบาย ๗ ๔ ๙ ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ รับทราบและสามารถนำนโยบายมาปฏิบัติภายในหน่วยงานได้จริง

       ๔) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ในเรื่องการเข้าถึงบริการ ควรมีการปรับปรุงการเข้าถึงบริการ ในเรื่องการใช้เครือข่ายระดับพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางของ พม. เช่น บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น App,LINE, Facebook, Instragram และ Social Media ต่าง ๆ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล บทบาท ภารกิจ กฎหมาย อย่างต่อเนื่อง โดยเลือกใช้ช่องทางผ่านสื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล ที่ง่ายต่อการเข้าถึง

ในเรื่องของการมีจิตมุ่งบริการ ควรมีกาดรปรับปรุง การเรียนรู้พฤติกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ลึกซึ้ง ปรับระบบการประเมินบุคลากร โดยเน้นสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาวิธีคิดให้มององค์กร เป็นของตนเอง เพื่อให้มีความรักในองค์กร และพร้อมจะให้บริการประชาชน ในเรื่องสถานที่และสภาพแวดล้อม ควรให้มีศูนย์ราชการ พม. ที่ผู้รับบริการสามารถเดินทางมาติดต่อและขอรับบริการได้สะดวก ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

-ข้อเสนอแนะ  ให้ปรับบทบาทให้เป็นนักประสาน ให้กระจายอำนาจให้จังหวัด เช่น กองทุนต่าง ๆ โครงการ ศพค. อย่างให้ พม. เป็นเจ้าภาพงานด้านยุทธศาสตร์สังคมระดับจังหวัด โดยให้วางยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี สร้างการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาและการพึ่งตนเอง ให้มีการใช้งานวิจัยขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ ควรมีกลไกท้องถิ่นขับเคลื่อนงานด้านสังคม และควรกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมของประเทศร่วมกันกับกระทรวงด้านสังคมอื่น ๆ เพื่อกำหนดเป็นวาระการพัฒนาคนของชาติ

 (๒) ผลการตรวจราชการบูรณาการ (โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๘

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสมคิด สมศรี) ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ ๘

(นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดสตูล ดังนี้

  • ให้ทำการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๑๐๐ %
  • การรายงานคดีค้ามนุษย์ ให้ประชุมทุกเดือน
  • ในส่วนของผู้ประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าโทษจะมีการเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการป้องปราม
  • ตรวจคนเข้าเมืองต้องรับผลักดันผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้เร็วที่สุด
  • ข้อมูลการจดทะเบียนแรงงาน จำนวน ๒,๐๐๐ กว่าคน ซึ่งถือเป็นจำนวนน้อย เมื่อเปรียบกับสถานประกอบการที่มี จำนวน ๑,๕๐๐ กว่าแห่ง ควรมีการรณรงค์ให้มีการจดทะเบียนแรงงานให้มากกว่านี้

         ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๘ (นายสุรพล วาณิชเสรี) ) ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดสตูล ดังนี้

๑) ให้จังหวัดพิจารณามอบหมายให้นายอำเภอ ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ในระดับพื้นที่

๒)ขอชื่นฃมจังหวัดสตูล ในเรื่องของการดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว โดยได้มีการเตรียมแผนงาน และบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างดีมาก 

                  ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสมคิด สมศรี) ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ ๘ (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสุรพล วาณิชเสรี) ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดสตูล ดังนี้

๑) แนวทางการดำเนินงานปี ๒๕๕๙

-ใช้กรอบกฎหมาย ดำเนินงานเชิงรุก ระบุเหยื่อให้ชัดเจน

-การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

-การเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รู้เห็น ผู้กระทำผิดให้มากขึ้น

๒) มุมมองการดำเนินงานของจังหวัดสตูล

-มีการดำเนินงานตามหลัก ๕ P และมีแผนการประชุมคณะอนุกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ถึง ๑๒ ครั้ง
ตามนโยบาย

-การบูรณาการระบบงานเห็นได้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างดี

-ด้านแรงงาน เดิมมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๒,๐๐๐ คน คิดเป็น
๖๔ % ครั้งนี้เพิ่มเป็น ๘,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๙๓ % :ซึ่งได้ชมเชยการ
ดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว

-การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ๓๐๐ กว่าจุด เป็นการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ตามนโยบายรัฐบาล

-ประมงจังหวัด ทำงานได้ดีเยี่ยมชัดเจน ต่อเนื่อง นำข้อสังเกตไปต่อยอด
ขยายผล เข้าถึงหน่วยงานระดับปฏิบัติ เมื่อมีปัญหาสมารถแก้ไขได้ซึ่งเป็น
ตัวอย่างดี ขอชมเชย

ประเด็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๘ (นายสุรพล   วาณิชเสนี)

-ฝ่ายปกครองให้เข้ามาดูแล สถานบริการหอพัก แรงงานเด็ก การจดทะเบียน เวลาปิด-เปิด

-การค้ามนุษย์ภาคพื้นดิน ฝากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล  ส่วนทางทะเลขอความร่วมมือประมงจังหวัด กรมเจ้าท่า และแรงงานจังหวัดช่วยดูแล

-ขอความร่วมมือติดตามฝ่ายปกครอง มอบนายอำเภอสำรวจหนี้ประมง ที่มีอุปกรณ์ ๕ อย่าง ฝากนายอำเภอ ปลัดจังหวัด เร่งรัดหนี้ทั้งในและนอกระบบ ให้รายงานภายใน ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งรัฐบาลจะหาทางช่วยเหลือ

-จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่เข้มแข็ง มีการบูรณาการในการทำงานเป็นอย่างดี ขอชื่นชม และจะรายงานในการตรวจบูรณาการของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป

-ระบบฐานข้อมูลที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเสนอ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นแนวคิดที่ดีจะรับไป

-ควรดำเนินการจัดทำคลิปสั้น ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แล้ว Down Load ขึ้นยูทูป         

——————————-   

การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

การให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล นอกจากดำเนินการไปตามบทบาทภารกิจหน่วยงานเพื่อตอบสนองแผนงานโครงการและนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว เป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่งคือการให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ตั้งแต่รัฐบาลได้เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ แก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่ดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลก็เช่นเดียวกันได้มีการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การอำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

แม้ว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลจะได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินเพื่อให้กระบวนการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลนั้นประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนและจะได้นำผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลต่อไป

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ใช้แบบสอบถามซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้กำหนดให้เป็นเครื่องมือ และใช้กลุ่มผู้มารับบริการในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และผู้มารับบริการในกรณีออกหน่วยเคลื่อนที่ เช่น การจดทะเบียนคนพิการ การกู้ยืมเงินทุนในการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน  โดยกำหนดประเมินเดือนละ 100 ราย  โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๘

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล  สรุปได้ว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.50

                   สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

                    ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน       จำนวน 1,239 คน

                              เพศหญิง จำนวน 712 คน          คิดเป็นร้อยละ 57.47

เพศชาย จำนวน  527 คน                                       คิดเป็นร้อยละ 42.53

อายุเฉลี่ยของผู้รับบริการ

                              1 – 20 ปี จำนวน 26 คน            คิดเป็นร้อยละ 2.10

21 – 40 ปี จำนวน 406 คน                                   คิดเป็นร้อยละ 32.77

41 – 60 ปี จำนวน 486 คน                                  คิดเป็นร้อยละ 39.23

มากกว่า 60 ปี จำนวน 321 คน                             คิดเป็นร้อยละ 25.91

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการอย่างเต็มใจ     คิดเป็นร้อยละ 90

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ                    คิดเป็นร้อยละ 85.4

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว สามารถให้คำแนะนำ
/ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน                                คิดเป็นร้อยละ 84.4

รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้           คิดเป็นร้อยละ 86.60 

ด้านสถานที่ให้บริการ

สถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบ                              คิดเป็นร้อยละ 85

สถานที่ตั้งหาง่ายและเดินทางมาติดต่อได้สะดวก            คิดเป็นร้อยละ 84.4

ภายในสถานที่ให้บริการ มีการจัดอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ เช่น เก้าอี้ ที่พัก น้ำดื่ม              คิดเป็นร้อยละ 83.4

ห้องน้ำสะอาดและเพียงพอแก่ผู้มาติดต่อ                         คิดเป็นร้อยละ 83.8

รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้                            คิดเป็นร้อยละ 84.25 

ด้านกระบวนการให้บริการ

มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม              คิดเป็นร้อยละ 83.6

ระยะเวลาในการรอคอยการให้บริการมีความเหมาะสม        คิดเป็นร้อยละ 83.4

ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนและรวดเร็ว                   คิดเป็นร้อยละ 82.6

ท่านได้รับความช่วยเหลือตรงตามความต้องการอย่างครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 83.4

รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้                            คิดเป็นร้อยละ 83.25 

ด้านการประชาสัมพันธ์

มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
การช่วยเหลือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง                          คิดเป็นร้อยละ 83.8

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ

ป้ายประกาศ ฯลฯ มีความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าใจง่าย    คิดเป็นร้อยละ 83.40

รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้                                คิดเป็นร้อยละ 83.40

                  รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ                                              คิดเป็นร้อยละ 84.35

 ——————————-

ทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ด้านเด็ก

๑.๑ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ โดยการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล จำนวน ๔ ครั้ง เพื่อให้เด็กได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

๑.๒ ขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙ และเคลื่อนงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล เพื่อมุ่งลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

๑.๓ ขับเคลื่อนงานกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล จำนวน ๘ ครั้ง เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม

๑.๔ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการยกระดับศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จำนวน ๔ ครั้ง เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

๑.๕ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โดยการจัดประชุมสัมมนาผู้ดำเนินการ จัดประชุมสัมมนาผู้ปกครอง จัดซื้อหนังสือมุมผู้ปกครอง จัดยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ติดตามตรวจเยี่ยม และจัดซื้อนมและอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ผู้ปกครองเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กปฐมวัย

๑.๖ ขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอด และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

๑.๗ ขับเคลื่อนโครงการคุ้มครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวบุญธรรม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสตูล จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญและป้องกันการค้าเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของบิดามารดาที่แท้จริงของเด็ก ตลอดจนประโยชน์ของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เป็นการหาครอบครัวทดแทนถาวรให้กับเด็กเพื่อให้เด็กมีชีวิตครอบครัวตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ

๑.๘ ขับเคลื่อนโครงการบริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน เป็นเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อเป็นการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยการจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระของสังคมต่อไปในอนาคต

๒. ด้านเยาวชน

.๑ มุ่งสู่มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน ๕ ดาว

โดยขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับสู่มาตรฐานการประเมินสภาเด็กและเยาวชน      ๕ ดาว ได้แก่ การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอและจังหวัด การจัดทำฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานของสภาเด็กและเยาวชน

 .๒ เสริมพลังคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

๑) พัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

๒) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

๓) การจัดโซน โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ออกเป็น ๓ โซน คือ

(๑) โซนที่ ๑ ได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอควนโดน

(๒) โซนที่ ๒ ได้แก่ อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง

(๓) โซนที่ ๓ ได้แก่ อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า

.๓ บูรณาการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนกับภาคีเครือข่ายทุกมิติ

๑) บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

๒) การเชิดชูเกียรติ โดยการสร้างขวัญและกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน

๓. ด้านสตรี

๓.๑ เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีและเครือข่าย

๓.๒ การพัฒนาสตรีในทุกมิติ

.๓ การเตรียมความพร้อมของสตรีในการเข้าสู่อาเซียน ทั้งด้านภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การประกอบอาชีพที่เท่าทันอาเซียน

.๔ การเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของสตรีและครอบครัว

๔. ด้านครอบครัว

๔.๑ ระดับจังหวัด  เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารบุคคลแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ยาเสพติด การพัฒนาสถาบันครอบครัวผ่านวิถีชุมชน

๔.๒ ระดับพื้นที่ จังหวัดสตูลผลักดันให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทุกแห่งเป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานระดับดีเด่น และจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนำร่อง เพื่อพัฒนาเต็มรูปแบบเป็น    Good practice โดยมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเสนอเข้าร่วมโครงการ ๔ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าเรือ ตำบลเขาขาว ตำบลอุใดเจริญ และตำบลทุ่งนุ้ย นอกจากนั้นจะเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ โดยการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดจะใช้ กลไกของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดสตูล เป็นการขับเคลื่อนงานให้ทุกศูนย์มีทิศทางเดียวกัน

๕. เครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคม

๕.๑ การผลักดันให้งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นวาระของจังหวัด

๕.๒ การจัดทำฐานข้อมูลผู้ยากไร้ในจังหวัดสตูล

๕.๓ การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

๕.๔ การพัฒนาองค์กรเครือข่าย (องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย) ให้มีศักยภาพ มีทักษะในการเขียนโครงการ และการพัฒนาโครงการให้เกิดนวัตกรรมใหม่

๖. เครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชน

๖.จัดตั้งครบ ๔๑ พื้นที่

๖.๒ มีสมาชิกครอบคลุมทั้งจังหวัด

๖.๓ มีสมาชิก ๑๐% ของประชากรทั้งจังหวัด

๖.๔ มีการสนับสนุนของ อปท. เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕๐% ทั้งจังหวัด

๖.๕ ผลักดันให้สวัสดิการชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๖.๖ สนับสนุนให้สวัสดิการชุมชนเป็นฐานการพัฒนาคนในด้านอื่นๆ

 ๗. งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 

๗.๑ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งทักษะการพูด  บุคลิกภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงาน เพิ่มพูนทักษะการสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

๗.๒ การประชาสัมพันธ์งานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสียงตามสายในชุมชน  ใบปลิว  ไวนิล   แผ่นพับ   สื่อวิทยุ   จัดทำเฟสบุคของ (อพม.)  ทำบัตรประจำตัว และยูนิฟอร์มให้กับ อพม.

๗.๓ สร้างความเข้มแข็งทุกระดับ การศึกษาดูงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัด   และการประชุม อพม.ระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย  ๓ เดือน /ครั้ง

๗.๔ การจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงทำเนียบ อพม.ให้เป็นปัจจุบัน  สำรวจข้อมูล  ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสตูลและจัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในระดับตำบล  จัดทำสมุดบันทึกข้อมูลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรายบุคล 

๘. ด้านคนพิการ

๘.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการครบทุกแห่ง โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการของท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานรวมทั้งคนพิการในพื้นที่ การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ โดยการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดศูนย์บริการที่มีผลงานดีเด่น และการศึกษาดูงาน

๘.๒ ส่งเสริมบทบาทคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการให้มีส่วนร่วมในทุกบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้น เช่น การออกเยี่ยมบ้านคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ รวมทั้งการติดตามเมื่อได้รับเงินทุนประกอบอาชีพไปแล้ว การติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี ฉบับที่ ๑    (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) สู่การปฏิบัติ

๘.๓ ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรคนพิการให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชมรมคนพิการในระดับตำบล

 ๙. ด้านผู้สูงอายุ

๙.๑ เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุจะดำเนินการสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้ยื่นคำขอกู้ ผู้ค้ำประกัน และบุคคลบริเวณใกล้เคียงผู้ยื่นขอกู้เพื่อพิจารณาถึงสภาพความเป็นอยู่และความสามารถในการชำระเงินกู้คืนกองทุน ซึ่งเป็นการป้องกันการค้างชำระหนี้ของลูกหนี้

๙.๒ ลูกหนี้ที่คงค้างชำระหนี้ มีการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเพื่อติดตามการชำระหนี้

๙.๓ เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านลูกหนี้ที่คงค้างชำระหนี้ ติดตามทวงถาม และสอบถามสภาพความเป็นอยู่และอุปสรรคในการชำระหนี้ รวมทั้งแนะนำวิธีการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระและทำให้อายุความสะดุดหยุดลง

๙.๔ จัดโครงการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุนผู้สูงอายุสัญจรและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุ

๙.๕ ดำเนินการติดตามขยายผลระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนและวางแผนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

๙.๖ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ

๙.๗ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยอย่างเป็นมาตรฐาน

๙.๘ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และได้รับสิทธิ บริการที่รัฐจัดให้

๙.๙ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้วยการจัดให้มีเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ

๙.๑๐ สนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีให้กับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและตกเกณฑ์ จปฐ.

๙.๑๑ สำรวจคลังปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มเติมและจัดทำทะเบียนคลังปัญญผู้สูงอายุจังหวัด

๙.๑๒ จัดโครงการถ่ายทอดคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลานสืบทอดต่อไป

๑๐. ด้านผู้ด้อยโอกาส

๑๐.๑ การสำรวจและการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อค้นหาผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

๑๐.๒ การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม

๑๐.๓ สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๑๐.๔ ผลักดันแผนด้านผู้ด้อยโอกาสเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

๑๑. ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๑๑.๑ กำหนดทิศทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ ของจังหวัดสตูล โดยการถอดบทเรียนการทำงาน ทบทวนบทบาท และจุดอ่อน จุดแข็ง ในการดำเนินงาน

๑๑.๒ ใช้กลไกคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศปคม.) ในการขับเคลื่อนระบบงาน และขยายผลลงสู่พื้นที่อำเภอ ตำบล และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่าย      เฝ้าระวัง

๑๑.๓ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องปรามในแต่ละกระบวนงาน อาทิ การออกตรวจเรือประมงกลางทะเล ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อป้องกันการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเป็นการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยกลางทะเล ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในการค้ามนุษย์ เช่น สถานบริการ สถานประกอบการกิจการประมงทะเล

๑๑.๔ มีการตั้งด่านสกัดตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบขนคนเข้า/ออก นอกประเทศ และเพื่อพัฒนาแนวชายแดนให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

๑๑.๕ วางระบบการพัฒนาบุคลากร ในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกมิติ

๑๑.๖ จัดเตรียมสถานที่พักพิงให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อความสะดวก ในกรณีเกิดเหตุการค้ามนุษย์ขึ้นภายในจังหวัด

๑๑.๗ มีการกำหนดการจัดระเบียบขอทานเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการขอทานภายในจังหวัด อันเป็นภาพลักษณ์ที่ดี และเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์จากขอทาน

  ——————————-