นโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสตูล


คลิก แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสตูล(แผนบูรณาการ : One Plan)

คลิก แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561 -​2564)​

 
คลิก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ