นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล