ต้อนรับ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       

 

 

 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.20 น.นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประสานการทำงานร่วมกันตามภารกิจ ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับพื้นที่จังหวัดสตูล
จากนั้น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาและและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบาย ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลด้วย