ติดต่อเรา

S__10084366
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล 
ชั้น 1 หลังใหม่ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ 0 74 71 1375 โทรสาร 0 74 71 1375 ต่อ 17 E-mail : satun@m-society.go.th
เฟสบุ๊ค : พัฒนาสังคม จังหวัดสตูล
แฟนเพจ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.สตูล

ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
ชื่อกลุ่มงาน : งานกิจการเด็กและเยาวชน
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : โทร.074711375 ต่อ 11
ชื่อหัวหน้างาน : คุณหทัยรัตน์  เจษฎานนท์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ชื่อกลุ่มงาน : งานกิจการผู้สูงอายุ   
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : โทร.074711375 ต่อ 12
ชื่อหัวหน้างาน : คุณนิตยา  อุศมา  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ชื่อกลุ่มงาน : งานกิจการสตรีและครอบครัว
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : โทร.074711375 ต่อ 12
ชื่อหัวหน้างาน : คุณกฤติยา  ปูรียา  ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ชื่อกลุ่มงาน : งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : โทร.074711375 ต่อ 12
ชื่อหัวหน้างาน : คุณนิกร  ตู้ดำ  ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ชื่อหน่วยงาน : งานอาสาสมัคร/ภาคประชาสังคม
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : โทร.074711375 ต่อ 12
ชื่อหัวหน้างาน : คุณกฤติยา  ปูรียา  ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ชื่อหน่วยงาน : งานตามนโยบาย/โครงการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : โทร.074711375 ต่อ 12
ชื่อหัวหน้างาน : คุณวัชรี   ศิริ  ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
ชื่อหน่วยงาน : งานนโยบายและวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล : โทร.074711375 ต่อ 13
ชื่อหัวหน้างาน : คุณสมใจ  โศภาวชิรพรพงศ์  ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ

 

S__10084356S__10084365S__10084363S__10084361S__10084367S__10084366