ติดตาม โครงการรวมพลังเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ ตอน ดอกโดนแต่แรกโด้ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอควนโดน

วันศุกร์ ที่ 26 พ.ค. 2560 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ นายนิกร ตู้ดำ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อม จนท. กลุ่มงานด้านเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ ติดตาม โครงการรวมพลังเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ ตอน ดอกโดนแต่แรกโด้ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอควนโดน

กิจกรรมขยายผลในพื้นที่ (ภายใต้งบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็ก) ณ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล กิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเด็ก และการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอควนโดนสภาเด็กและเยาวชนอำเภอควนโดน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล รวมจำนวน 60 คน