ติดตาม โครงการรวมพลังเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ ตอน นครีสโตยมำบัง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พ.ค. 2560 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายนิกร ตู้ดำ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อม จนท. กลุ่มงานด้านเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ ติดตาม โครงการรวมพลังเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ ตอน นครีสโตยมำบัง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองสตูล กิจกรรมขยายผลในพื้นที่ (ภายใต้งบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็ก) ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

กิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเด็ก กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสตูล สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล รวมจำนวน 40 คน