ติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนต.อุใดเจริญ


วันพฤหัสบดี ที่ 20 เม.ย.60 เวลา 13.00 น.สนง.พมจ.สตูล ได้มอบหมายให้นายนอบศักดิ์ สังข์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนต.อุใดเจริญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2560 ณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน